Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu NN (L) Climate & Environment

19.01.2021

Globální akciový fond s tématem environmentální a klimatické odpovědnosti. Investuje na vyspělých trzích a ze sektorů protěžuje průmysl. Dosahuje zatím příznivého poměru výnos / riziko.

 Fondovou nabídku společnosti NN Investment Partners v ČR tvoří menší počet dluhopisových a smíšených fondů i pestrý výběr akciových fondů s regionálním, globálním nebo sektorovým profilem. Níže si představíme globální akciový fond, který respektuje zásady sociálně odpovědného investování a cílí na odvětví přispívající ke zlepšování životního prostředí nebo řešení následků klimatických změn. Tuzemským investorům je k dispozici v měnově zajištěné korunové třídě vůči základní eurové.

Ekologie na prvním místě

NN (L) Climate & Environment investuje jako tematický globální akciový fond především na vyspělých trzích do firem s vysokou až střední tržní kapitalizací, jejichž činnost přináší pozitivní ekologické dopady. Často jde o společnosti zabývající se podporou udržitelnosti přírodních zdrojů s ohledem na zajištění dostatku pitné vody a kvalitních potravin, využívání recyklace i energetickou transformaci k nízkouhlíkové ekonomice. Fond nesleduje žádný benchmark a investuje primárně bez geografických
a sektorových omezení, jakkoliv jeho zaměření vede k ignorování rozvíjejících se trhů a koncentraci portfolia do menšího počtu sektorů GICS. Současnou ekologicky odpovědnou strategii uplatňuje od prosince 2019, předtím fungoval pod názvem NN (L)
Materials jako sektorový fond na suroviny.Investiční proces vychází z výběru konkrétních akciových titulů (stock-picking) a
přístupu ke konstrukci portfolia zdola nahoru (bottom-up). Portfolio management věří, že firmy plnící různé ekologické cíle budou lépe zvládat globálně rostoucí environmentální požadavky regulátorů či spotřebitelů a přinesou investorům dlouhodobou nadvýkonnost oproti celému akciovému trhu.


Výběr společností do portfolia zahrnuje posuzování dopadů jejich činnosti ve čtyřech environmentálních oblastech: efektivní hospodaření s vodou (investice do vodní infrastruktury), dostatek potravin (inovace v zemědělství a distribuci potravin), nízkouhlíková energetická transformace (podpora obnovitelných zdrojů, úsporných technologií či elektromobility) a cirkulární ekonomika (podpora recyklace odpadů a produkce šetrných obalů). Následuje analýza plnění ESG kritérií s cílem vyloučit společnosti s kontroverzním působením z hlediska ochrany lidských práv nebo životního prostředí, jakož i ty vyrábějící tabák nebo zbraně. Dále se provádí klasická finanční analýza zohledňující spíše růstová kritéria, mj. úroveň a udržitelnost ziskovosti, stabilitu peněžních toků, trvalost konkurenčních výhod a inovační potenciál. Fond nemá stanoveny přísné investiční limity pro geografickou a sektorovou
alokaci, avšak váha jedné akciové pozice (z 30 až 60) nesmí přesáhnout 10 %.

Důležitá klimatická agenda

Tabulky 1 až 3 ukazují složení portfolia portrétovaného fondu z konce listopadu podle
světových regionů, 10 největších pozic a dílčích odvětví. Z regionálního pohledu investuje fond pouze na vyspělých trzích, zejména severoamerických v čele s USA (46 %) a západoevropských s jasnou převahou akciových titulů obchodovaných v zemích mimo eurozónu, např. v Norsku, Dánsku nebo Velké Británii. V eurozóně drží mj. irské a španělské tituly. Z hlavních sektorů GICS tvoří podle říjnové alokace přes polovinu portfolia protěžovaný průmysl a s odstupem následují IT (cca 18 %), suroviny (cca 11 %), necyklické spotřební zboží (cca 7 %) a zdravotnictví (cca 6 %). Ze čtyř sledovaných cílů vykazují investice fondu největší expozici na nízkouhlíkovou energetickou transformaci (cca 49 %) a menší již na efektivní hospodaření s vodou (cca 23 %), cirkulární ekonomiku (cca 16 %) nebo dostatek potravin (cca 12 %).

Portfolio management považuje přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku za stěžejní středně- až dlouhodobé investiční téma vzhledem k šanci USA s novým prezidentem Bidenem přijmout pařížskou klimatickou dohodu i ke schváleným pravidlům EU o udržitelných financích (nařízení SFDR) nebo její širší Zelené dohodě (Green Deal).

Nová strategie úspěšná

Grafy 1 a 2 srovnávají výkonnost eurové i měnově zajištěné korunové třídy portrétovaného fondu s eurovou výkonností globálního akciového indexu MSCI World SRI NR a průměru konkurence ekologicky zaměřených globálních akciových fondů za krátké období od prosince 2019, kdy došlo k citelné změně strategie portrétovaného fondu. Použitý index zahrnuje podobně jako fond akcie firem z vyspělých trhů s nadprůměrným ESG skórem a současně vylučuje společnosti, jejichž činnost nebo produkty přinášejí negativní sociální a environmentální dopady. Fondu NN (L) Climate & Environment se od rychlého dubnového oživení akciových trhů sražených koronavirovou krizí podařilo výrazně překonat zmíněný index a v menší míře i průměr konkurence, za nímž dočasně zaostal od poloviny října do začátku prosince 2020. Dosáhl nicméně nižší volatility. To lze hodnotit jako počáteční úspěch nové strategie, přestože u korunové třídy musí investor počítat s dodatečnými náklady na zajišťování měnového rizika.

Podobné závěry platí i po přepočtu do koruny v grafech 3 a 4, srovnávajících  portrétovaný fond s vybranými konkurenty, které všechny zřetelně překonal. Fondy Templeton a KBC pokrývající užší téma klimatických změn zaostávaly nejprve výrazněji, ale od podzimu 2020 si pro změnu vedly lépe než šířeji pojaté ekologické fondy Amundi a BNP Paribas. Fond NN (L) Climate & Environment poslouží jako zajímavý doplněk akciové složky portfolia pro investory, kteří hledají příznivý poměr výnos / riziko a věří v dlouhodobou politickou podporu řešení environmentálních problémů v EU i USA.

Zdroj: Časopis FOND SHOP 1/2021

FS0121_2021_Portret_NN (L) Climate Environment.pdf

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right