Breadcrumb

Nařízení o zveřejňování informací o udržitelném financování

Tato stránka obsahuje veškeré informace týkající se implementace SFDR společností Goldman Sachs Asset Management B.V. (Goldman Sachs Asset Management).

Nařízení SFDR se na nás vztahuje, protože spravujeme UCITS a další fondy, což z nás činí účastníka trhu podle definice nařízení SFDR. Poskytujeme také investiční poradenství, což znamená, že jsme rovněž finančním poradcem ve smyslu nařízení SFDR.

Tato stránka obsahuje informace o:

Začlenění zásad rizik udržitelnosti do investičního rozhodování

Jsme přesvědčeni, že důsledná integrace environmentálních, sociálních a správních faktorů (ESG) je prospěšná jak pro společnost, tak pro životní prostředí. Navíc nám umožňuje odhalit potenciální hodnotu tím, že identifikuje související rizika a příležitosti. V části o integraci ESG v zásadách odpovědného investování správcovské společnosti je podrobně popsáno, jakým způsobem začleňujeme rizika udržitelnosti do našeho procesu investičního rozhodování.

Zásady odměňování a integrace rizik udržitelnosti

Naše zásady odměňování jsou založeny na finančních i nefinančních cílech, které jsou v souladu s celkovou strategií společnosti  Goldman Sachs Asset Management. Tyto cíle vyhodnocujeme, abychom zajistili, že odměňování je řádně spojeno s výkonem jednotlivce, týmu a firmy. Výkon našich portfolio manažerů je přímo spojen s relativní výkonností spravovaných fondů, což vytváří dlouhodobý soulad se zájmy našich klientů. Zásady odměňování rovněž podporují důraz na pečlivé řízení rizik, jako jsou rizika spojená s ESG a udržitelností, jakož i finanční, provozní a reputační rizika. Tím zajišťujeme, aby naši zaměstnanci nebyli prostřednictvím odměn povzbuzováni k podstupování nadměrných rizik a aby zvažovali podstatná rizika pro nás i naše klienty. Abychom dále sladili zájmy zaměstnanců se zájmy našich klientů, umožňujeme variabilní odměny ve formě podílů ve fondech spravovaných naší společností.

Nepříznivé dopady na udržitelnost na úrovni subjektu

V rámci našeho přístupu k odpovědnému investování se snažíme zmírnit negativní dopady našich investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti. Tyto negativní dopady se také nazývají nepříznivé dopady, přičemž nejvýznamnější nepříznivé dopady se označují jako hlavní nepříznivé dopady. Tyto hlavní nepříznivé dopady se mohou vyskytovat v různých oblastech, například v souvislosti s životním prostředím, sociálními a zaměstnaneckými záležitostmi, lidskými právy, korupcí a úplatkářstvím. V následujícím prohlášení uvádíme další informace o našem celkovém přístupu k identifikaci, stanovení priorit a řešení hlavních nepříznivých dopadů našich investičních rozhodnutí na různé faktory udržitelnosti.

Zveřejňování informací o fondech a mandátech v souvislosti s udržitelností

Dne 10. března 2021 vstoupila v platnost úroveň 1 SFDR. Tato úroveň zahrnovala požadavky na zveřejňování informací na vysoké úrovni na úrovni subjektů a produktů. Na úrovni produktů byli správci aktiv povinni zvážit relevantní zveřejnění informací o svých produktech podle článků 6, 8 nebo 9:
  • Článek 9 se vztahuje na produkty, které mají udržitelný investiční cíl podle SFDR
  • Článek 8 se vztahuje na produkty, které podporují environmentální nebo sociální charakteristiky a zároveň dodržují postupy řádné správy podle SFDR
  • Článek 6 se vztahuje na produkty, které buď zahrnují rizika udržitelnosti do investičních rozhodnutí, nebo vysvětlují, proč tak nečiní
Od 1. ledna 2023 platí regulační technické standardy (RTS) neboli úroveň 2 SFDR. Ta zahrnuje mnohem podrobnější požadavky na zveřejňování informací na úrovni produktů a subjektů a jejím cílem je poskytnout investorům všechny informace potřebné k posouzení charakteristik udržitelnosti produktu. Nejdůležitějšími informacemi o konkrétním produktu jsou předsmluvní informace, pravidelné informace a informace na internetových stránkách.
Konkrétní produktové informace našich fondů naleznete v části „Informace týkající se udržitelnosti“ na stránkách s podrobnostmi o fondu, které jsou přístupné přes Přehled fondů a v sekci Povinně zveřejňované informace.
Informace o konkrétních produktech pro mandáty byly sdíleny přímo s klienty.

Zveřejňování informací v pravidelných zprávách

SFDR vyžaduje, aby společnost Goldman Sachs Asset Management ve svých předsmluvních informacích transparentně zveřejňovala veškeré environmentální nebo sociální charakteristiky konkrétního fondu nebo mandátu nebo aby byla transparentní v případě, že určitý fond nebo mandát má udržitelný investiční cíl. SFDR také zahrnuje transparentnost těchto témat zpětně, a to informováním investorů a mandantů o tom, zda byly splněny environmentální a sociální charakteristiky nebo udržitelný investiční cíl fondu nebo mandátu.
U fondů se tyto informace nacházejí ve výročních zprávách s referenčními obdobími počínaje 31. březnem 2021.
Pro klienty s mandátem byla přímo klientům sdílena pravidelná zpráva týkající se ročního referenčního období počínaje 10. březnem 2021.

Prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na udržitelnost

Název subjektu FMP: Goldman Sachs Asset Management B.V.
Identifikátor právního subjektu: 54930031LV6Z8OHO6762

Název subjektu FMP: Goldman Sachs Asset Management B.V. Identifikátor právnické osoby: 54930031LV6Z8OHO6762 zvažuje hlavní nepříznivé dopady svých investičních rozhodnutí na faktory udržitelnosti.

Toto prohlášení o hlavních nepříznivých dopadech na faktory udržitelnosti se vztahuje na referenční období od 1. ledna 2022 do 31. prosince 2022. V roce 2023 až do 30. června bude po měření prvních referenčních období (1. čtvrtletí 2022 - 4. čtvrtletí 2022) provedeno kvantitativní hlášení ukazatelů nepříznivých dopadů z tabulky 1 a všech příslušných ukazatelů z tabulky 2 a 3 přílohy aktu I v přenesené pravomoci SFDR za toto referenční období.

Ke zmírnění hlavních nepříznivých dopadů používáme kombinaci činností. Mezi nejvýznamnější patří zapojení, hlasování a negativní screening. Výběr činností (jejich kombinace), které použijeme, závisí na povaze dopadu a také na konkrétním kontextu investice, která nepříznivý dopad způsobuje. Omezení společností z našeho investovatelného souboru na základě negativního screeningu znamená, že je již nemůžeme ovlivnit, aby zmírnily své nepříznivé dopady. Z tohoto důvodu dáváme, pokud je to možné, přednost začlenění a zapojení před vyloučením. Kromě omezení, která jsou vyžadována zákonem, omezujeme společnosti zapojené do konkrétních obchodních činností a v případě fondů podle článků 8 a 9 můžeme omezit společnosti, pokud se má za to, že tyto společnosti porušují globální normy, aniž by došlo k dostatečné nápravě. Kromě toho máme další požadavky a omezení pro naše strategie udržitelnosti a dopadu. Více informací o těchto dodatečných požadavcích a omezeních naleznete v našich Zásadách odpovědného investování.

Popis zásad pro určení a upřednostnění hlavních nepříznivých dopadů na faktory udržitelnosti

Goldman Sachs Asset Management B.V. (Goldman Sachs Asset Management) vypracovala a zavedla přísné zásady pro identifikaci, stanovení priorit a řešení hlavních nepříznivých dopadů. Níže je uveden stručný přehled těchto zásad, které jsou podrobněji popsány v zásadách odpovědného investování Goldman Sachs Asset Management. Poslední verze těchto zásad byla schválena v březnu 2023. Dokument zásad obsahuje také více informací o řízení odpovědného investování v rámci Goldman Sachs Asset Management a o úloze různých řídicích orgánů, včetně výboru Goldman Sachs Asset Management ESG, který poskytuje podrobnější informace o tom, jak je rozdělena odpovědnost za provádění těchto zásad.

Omezující kritéria

Goldman Sachs Asset Management vypracovala kritéria odpovědného investování založená na normách, které musí emitenti dodržovat. Tato kritéria jsou odrazem příslušných zákonů, našich hodnot a mezinárodně uznávaných standardů, jako jsou zásady OSN Global Compact, Směrnice OECD pro nadnárodní podniky a Obecné zásady OSN pro podnikání a lidská práva. Kritéria odrážejí minimální požadavky, které musí subjekty, do nichž investujeme, splňovat, a v případě potřeby jsou pravidelně aktualizována a revidována. Pro naše strategie udržitelnosti a dopadu navíc platí další omezující kritéria, která mají dále zmírnit nepříznivé dopady v souladu s cíli těchto finančních produktů. Podrobné informace o kritériích, zdůvodnění a uplatňování naleznete v zásadách odpovědného investování Goldman Sachs Asset Management a v zásadách Goldman Sachs Asset Management RI Viewpoint.

Než začneme analyzovat a vybírat jednotlivé investice, vytvoříme si názor na investovatelný svět obecně a ten aplikujeme na všechna naše aktiva, kde je to možné a proveditelné. V případě, že existují silné náznaky, že emitent možná nesplnil některý z našich minimálních požadavků, musí Goldman Sachs Asset Management určit, zda se jedná o porušení. Tyto informace o možných porušeních mohou pocházet od externích poskytovatelů výzkumu ESG nebo od poskytovatelů zapojení, od vlastních investičních zaměstnanců Goldman Sachs Asset Management nebo od jiných stran, jako jsou nevládní organizace nebo mediální zdroje. Uplatňujeme přístup zahrnování před vylučováním, a proto posuzujeme, zda je možné s danou společností spolupracovat na zmírnění nepříznivých dopadů. Goldman Sachs Asset Management dodržuje centrálně spravovaný seznam platných omezení investičního prostředí. Náš seznam vyloučených subjektů je veřejně dostupný na stránce se zásadami RI na našich webových stránkách.

Kromě toho se v případě zásadních nepříznivých dopadů, které nepředstavují porušení kritérií odpovědného investování Goldman Sachs Asset Management založených na normách, snažíme tyto dopady zmírnit prostřednictvím našich hlasovacích rozhodnutí a zapojení. Nedáváme přednost jednomu hlavnímu nepříznivému dopadu před druhým, ale upřednostňujeme zdroje, které přidělujeme na řešení hlavních nepříznivých dopadů, a to na základě nejvyššího materiálního dopadu na společnost nebo životní prostředí, a tam, kde věříme, že naše úsilí o zapojení může vést k pozitivním výsledkům. To je dále popsáno v následující části, kde shrnujeme naše zásady zapojení.

Použité zdroje dat
Věříme v kombinaci našich vlastních odborných znalostí s údaji ESG, které nabízejí externí poskytovatelé. Vzhledem k tomu, že v dnešní době je k dispozici široká škála poskytovatelů dat, snažíme se vybrat nejvhodnější poskytovatele dat pro různé účely, pro které potřebujeme data nebo informace.
Pro vlastní hodnocení ESG podniků, které se používá při integraci ESG, pocházejí údaje od tří poskytovatelů dat: Sustainalytics, Refinitiv a TruValueLabs. K analýze společností mohou být použity i další zdroje informací, včetně jejich výročních zpráv, publikací nevládních organizací, zpráv z médií nebo informací získaných při interakci se společností. Mezi další poskytovatele dat, kteří mohou být použiti k analýze investic nebo k podávání zpráv, patří (mimo jiné) MSCI, ISS, Refinitiv, Bloomberg a Factiva. Pokud nejsou údaje z některého z těchto zdrojů snadno dostupné, budeme se společností spolupracovat, abychom získali potřebné údaje na základě maximálního úsilí a/nebo učiníme přiměřené předpoklady o úrovni a dopadu těchto údajů.
Náš vlastní rating ESG států využívá různé typy údajů z mnoha různých veřejných zdrojů včetně Světové banky, OSN a nevládních organizací. Zahrnuje také údaje z MarketPsych.
Pro účely podávání zpráv o sladění PAI a EUT využíváme údaje Sustainalytics.

Zásady zapojení

Globální tým pro správu se zaměřuje na proaktivní zapojení založené na výsledcích a snaží se prosazovat osvědčené postupy. Iniciativy v oblasti zapojení jsou neustále přezkoumávány, vylepšovány a monitorovány, aby bylo zajištěno, že zahrnují aktuální problémy a vyvíjející se názory na klíčová environmentální, sociální a správní témata. Globální tým pro správu vytváří každoročně seznam cílů, který odráží tematické priority globálního týmu pro správu a řídí hlasování a úsilí o zapojení. Globální tým pro správu je také zodpovědný za vlastní přístup investičního poradce k identifikaci a vyhodnocování subjektů porušujících globální normy a emitentů, kteří mohou být zapojeni do špatných praktik správy a řízení, jak je popsáno výše.
Klíčovou součástí investičního procesu je hodnocení a podpora efektivního řízení společností a emitentů zastoupených v portfoliu. Úkoly prováděné globálním týmem pro správu jsou navrženy tak, aby doplňovaly úkoly prováděné našimi investičními týmy. Vzhledem k tomu, že jsme součástí společnosti Goldman Sachs Asset Management, odkazujeme na politiku angažovanosti, která je zveřejněna v souladu s požadavky směrnice (EU) 2017/828 a jejích prováděcích opatření (směrnice o právech akcionářů II) a která poskytuje další podrobnosti o našem přístupu k angažovanosti.
Hlasování
Hlasování v zastoupení a analýza otázek správy a řízení společností obecně jsou důležitými prvky služeb správy portfolia, které poskytujeme našim klientům, kteří nás pověřili, abychom tyto záležitosti řešili jejich jménem.  Mezi naše hlavní zásady při hlasování v zastoupení patří rozhodování ve prospěch návrhů, které podle našeho názoru maximalizují hodnotu společnosti pro akcionáře a nejsou ovlivněny střetem zájmů.  Tyto zásady odrážejí naše přesvědčení, že řádná správa a řízení společnosti vytvoří rámec, v němž může být společnost řízena v zájmu svých akcionářů.

Čtvrtletně zveřejňujeme naši hlasovací aktivitu pro aktiva klientů držená ve fondech Beneluxu, které spravuje Goldman Sachs Asset Management.

Odkazy na mezinárodní normy

Jsme přesvědčeni, že součástí odpovědného investování je aktivní přispívání a spolupráce s ostatními účastníky investičního hodnotového řetězce na dalším rozvoji této oblasti. Proto podporujeme nebo podepisujeme příslušné standardy a prohlášení a jsme aktivními členy a signatáři různých sítí a iniciativ odpovědného investování.
Dále zohledňujeme řadu kodexů odpovědného chování a mezinárodně uznávaných standardů pro hloubkovou kontrolu a podávání zpráv. Příkladem norem, které bereme v úvahu při tvorbě a realizaci našich zásad na investiční úrovni, jsou principy Equator, principy UN Global Compact a Směrnice Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) pro nadnárodní podniky. Příklady kodexů a iniciativ odpovědného podnikání, které jsme schválili nebo jsme jejich signatáři, jsou principy odpovědného investování, Climate Action 100+ a Dutch Stewardship Code.
Soulad s cíli Pařížské dohody

Globální oteplování způsobuje dalekosáhlé změny. Pokud nepřijmeme rychlá opatření, může to mít nevratné důsledky pro ekosystémy, zemědělství, vodní zdroje, lidské zdraví a bezpečnost. V březnu 2021 se společnost Goldman Sachs Asset Management připojila k iniciativě IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change - Skupina institucionálních investorů pro změnu klimatu) Net Zero Asset Manager Initiative a zavázala se, že bude podporovat investování, které je v souladu s nulovými čistými emisemi do roku 2050 nebo dříve. Stanovíme prozatímní cíl pro podíl aktiv, která mají být spravována v souladu s dosažením čistých nulových emisí do roku 2050 nebo dříve, a budeme usilovat o to, aby se tento rozsah postupem času zvyšoval. Naším cílem je maximalizovat dopad v reálné ekonomice. To znamená, že dáváme přednost přístupům a/nebo metodám, které mají největší šanci dosáhnout snížení v reálné ekonomice, jako je začlenění před vyloučením pomocí aktivního řízení s cílem motivovat emitenty a státy ke spravedlivému přechodu na nízkouhlíkové hospodářství a k investicím do řešení pro přizpůsobení se změně klimatu a její zmírnění, která pomáhají řešit změnu klimatu.

Historické srovnání

Splatnost v červnu 2024.