Breadcrumb

Účelem této informace je poskytnout vám souhrnný přehled o tom, jakým způsobem, v jakém rozsahu, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu zpracováváme vaše osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci k některé z našich služeb nebo aplikací na webu www.gsfondy.cz nebo při vyplnění kontaktního formuláře na našem webu, a jaká jsou vaše individuální práva v rámci ochrany osobních údajů.

Aktuální znění těchto Informací o zpracování osobních údajů naleznete na našich internetových stránkách na adrese www.gsfondy.cz​​​. Znění těchto Informací o zpracování osobních údajů můžeme průběžně a jednostranně měnit.

Správce vašich údajů

Správcem vašich údajů je společnost Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, se sídlem Pod Dráhou 1637/2, Praha 7 - Holešovice, PSČ 170 00, Česká republika, IČO 09691171, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 79626.
Kontaktní údaje správce: g[email protected]

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: [email protected] ​​​​​​​, [email protected]

Jaké údaje zpracováváme?

Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje, které jste nám poskytli při registraci k některé z našich služeb nebo aplikací na webu www.gsfondy.cz ​​​​​​​nebo při vyplnění kontaktního formuláře na našem webu nebo údaje z naší komunikace prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu, včetně údajů z používání našich aplikací a internetových stránek, informací o řešení stížností, servisních požadavků a IP adres.
Naše společnost zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu k dosažení níže uvedených účelů. Charakter zpracovávaných osobních údajů závisí na tom, při jaké příležitosti k jejich zpracovávání dochází, tedy za jakým účelem jsme je od vás či jinou formou získali.

Pro jaké účely vaše údaje zpracováváme

Vaše údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu pro příslušné účely, kterými jsou:
1. Zasílání pravidelného newsletteru na zadanou e-mailovou adresu
Právním základem pro toto zpracování je udělení vašeho souhlasu. Zpracování vašich osobních údajů bude trvat po dobu registrace k odběru našeho newsletteru.
2. Klientský servis, řízení vztahu s našimi klienty a zlepšování kvality našich služeb
Abychom měli ucelený přehled o tom, jaké služby využíváte, řešíme s vámi nejrůznější požadavky a stížnosti. Právním základem pro toto zpracování je udělení vašeho souhlasu.
3. Registrace k webinářům pořádaným Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch
Právním základem pro toto zpracování je udělení vašeho souhlasu. Data poskytnutá nám při registraci k webinářům, které pořádáme, používáme k tomu, abychom vám mohli poskytnout informace potřebné k vaší účasti na webinářích.
4. Marketing
V rámci našich marketingových aktivit vás příležitostně kontaktujeme a zasíláme vám obchodní sdělení, a to pouze elektronicky na vaši e-mailovou adresu. Zpracování vašich údajů pro účely marketingu lze považovat za náš oprávněný zájem. Při doručení každého jednotlivého obchodního sdělení pak budete mít možnost nadále odmítnout zpracování vašich osobních údajů pro uvedený marketingový účel.
5. Vytváření analýz a statistik
Dochází k analýze, porovnání a spojování agregovaných, případně zcela anonymních údajů o produktech a službách a profilových údajů, abychom mohli naše služby maximálně přizpůsobit potřebám našich klientů a odhadnout jejich zájmy. Právním základem pro toto zpracování je náš oprávněný zájem.
6. Splnění archivačních povinností
Vaše údaje zpracováváme také v rámci jejich povinné archivace, jak nám ji ukládají právní předpisy.

Na jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše údaje zpracováváme a uchováváme vždy pouze po nezbytně dlouhou dobu. Dodržujeme zásadu minimalizace údajů a máme proto nastavena přísná archivační pravidla.

Kdy jste povinni nám vaše údaje předat?

Získání příslušných údajů od vás vyžadujeme, abyste mohli využívat naše služby. Pokud byste nám údaje odmítli poskytnout, nebudeme moci službu poskytnout.

Odkud získáváme vaše údaje?

Zpracováváme údaje, které jste nám poskytli při registraci k některé z našich služeb nebo aplikací nebo při vyplnění kontaktního formuláře na našem webu. Dále získáváme údaje také z naší komunikace prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu, včetně údajů z používání našich aplikací a internetových stránek, informací o řešení stížností, servisních požadavků a IP adres.

Kdo může mít přístup k vašim údajům?

Vaše osobní údaje jsou zpracovány naší společností a primárně zpřístupňovány našim zaměstnancům za účelem poskytnutí služeb v rámci odběru newsletteru, pořádání webinářů, při vyplnění kontaktního formuláře na našem webu nebo při naší komunikaci prostřednictvím jakéhokoliv komunikačního kanálu.

Jaká jsou vaše práva?

1. Máte právo na přístup k vašim údajům
Můžete nás požádat jednak o potvrzení, že zpracováváme vaše údaje a dále o poskytnutí kopie těchto údajů. První kopii zpracovávaných údajů Vám poskytneme zdarma, za každou další si můžeme účtovat administrativní poplatek na pokrytí našich nákladů.
2. Máte právo na opravu a doplnění vašich údajů
Můžete nás požádat, abychom opravili nepřesné údaje. Současně máte právo na to, abychom doplnili případné neúplné údaje.
3. Máte právo na výmaz
Dále nás můžete požádat o to, abychom vaše údaje bez zbytečného odkladu vymazali. Tomuto požadavku jsme však povinni vyhovět pouze v případě, že:
4. Máte právo na omezení zpracování
Můžete požádat, abychom omezili zpracování vašich údajů (tzn. abychom je nevyužívali, avšak zároveň aby nedošlo k jejich úplné likvidaci), avšak pouze v následujících případech:
 • zpochybnili jste přesnost osobních údajů (zpracování bude poté omezeno na dobu potřebnou pro naše ověření přesnosti),
 • zpracování je protiprávní a nemáte zájem o výmaz,
 • již nepotřebujeme osobní údaje pro účely zpracování, avšak vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků,
 • vznesli jste námitku proti zpracování a probíhá ověření, zda naše oprávněné důvody pro zpracování převažují nad těmi vašimi.
I v případě, že dojde k omezení zpracování, i nadále budeme moci osobní údaje zpracovávat pokud:
 • budeme mít váš souhlas,
 • to bude potřeba pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků,
 • to bude potřeba pro ochranu práv jiných fyzických nebo právnických osob.
5. Máte právo na přenositelnost vašich údajů
Máte právo na to, abychom vám poskytli údaje, které se vás týkají, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, popřípadě na to, abychom tyto údaje předali jinému správci, avšak pouze pokud:
 • zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu nebo uzavřené smlouvy a
 • zpracování probíhá automatizovaně.
6. Máte právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracovávání údajů, které je prováděno pro účely našich oprávněných zájmů. Pokud vám následně nedokážeme prokázat, že máme závažné důvody pro takovéto zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo které je nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, bude zpracování vašich osobních údajů zastaveno.
Máte dále právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování. V případě vznesení takovéto námitky nebudou tyto osobní údaje pro tyto účely již nadále zpracovávány.
7. Máte právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí, které by bylo založeno na automatizovaném individuálním zpracování v případě, že by takovéto rozhodování mělo vůči vám právní či jiné obdobné významné účinky (například zamítnutí návrhu na uzavření smlouvy).
V těchto případech vám na vaši žádost umožníme, aby byl v rozhodování přítomen lidský faktor, a dále zajistíme, abyste mohli vyjádřit váš názor nebo napadnout automatizované rozhodování.
Výše uvedené neplatí v případech, kdy je automatizované rozhodnutí
 • nezbytné k uzavření smlouvy,
 • povoleno právními předpisy a které poskytuje dostatečné záruky ochrany vašich práv, svobod a oprávněných zájmů,
 • založeno na vašem výslovném souhlasu.
8. Máte právo odvolat svůj souhlas
Pokud ke zpracování vašich údajů využíváme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího z vašeho souhlasu, který byl vámi dán před jeho odvoláním.
9. Máte právo podat stížnost u ÚOOÚ
Pokud se z jakýchkoliv důvodů domníváte, že zpracování vašich údajů neprobíhá v pořádku, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Jak můžete uplatnit svoje práva? 

Zasláním e-mailové žádosti na g[email protected] z e-mailové adresy použité pro registraci k našim službám.