Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs US Equity Income

15.12.2023

Aktivně řízený akciový fond, který cílí na americké společnosti s atraktivním dividendovým výnosem. Na periodě tří let si vede lépe než většina u nás dostupných fondů s podobnou strategií.

Goldman Sachs US Equity Income je aktivně řízený akciový fond, který můžete v České republice koupit hned v několika třídách.

Jak už naznačuje samotný název, fond obsahuje slovo „income“ neboli příjem. Cílem fondu je investovat primárně do akcií se zajímavým dividendovým výnosem a strategie fondu se tedy zaměřuje na hodnotové společnosti.

Ačkoliv je strategie fondu postavena na výběru konkrétních společností, uplatňuje fond určitě limity, pokud jde například o odchylky v rámci sektorového složení, a to vůči indexu S&P 500. Složení fondu jako takového se nicméně bude od tohoto indexu výrazně lišit.

Z logiky věci vyplývá, že se fond zaměřujeme se na společnosti se stabilní a relativně vysokou dividendou. Respektive portfolio manažeři vybírají takové akcie, u kterých očekávají, že díky silné finanční situaci a podnikání nabídnou udržitelný dividendový výnos.

Nedílnou součásti investiční strategie je, stejně jako u řady dalších fondů od Goldman Sachs, udržitelné investování, tedy ESG kritéria.


Dominantní IT

Graf 1 zachycuje sektorové složení fondu platné ke konci října a je z něj na první pohled patrné, že v souladu s indexem S&P 500 připadá i v portfoliu fondu nejvyšší váha na společnosti ze sektoru IT. Oproti indexu S&P 500 je nicméně zastoupení technologických společností o asi dva procentní body nižší a naopak váha zdravotnictví je asi o dva procentní body vyšší. Výraznější odchylka je nicméně patrná v případě průmyslových společností, které tvoří takřka 13 % portfolia, zatímco ve zmíněném indexu na ně připadá jen kolem 8 %.
Podváženo je naopak například cyklické spotřební zboží. Připomeňme ale, že fond je postavený na výběru konkrétních společností a sektorové složení je tak výsledkem tohoto výběru, spíše než pře- nebo pod- važování daných sektorů.

Připomeňme ale, že fond je postavený na výběru konkrétních společností a sektorové složení je tak výsledkem tohoto výběru, spíše než pře- nebo pod- važování daných sektorů.  

Zajímavý výnos

Grafy 2 a 3 srovnávají do koruny přepočítanou dolarovou výkonnost portrétovaného s dalšími v České republice dostupnými akciovými fondy, které rovněž cílí na americké akcie s převážně hodnotovými stylem. Opět vše po přepočtu do koruny. Jak je z obou grafů patrné, portrétovaný fond si v tomto srovnání vede dobře, když v grafu zachycené fondy vesměs v posledních třech letech výkonnostně poráží.

Goldman Sachs US Equity Income uvítají zastánci aktivně řízených fondů, kteří preferují hodnotový styl investování s důrazem na dividendové akcie.

   

Jedná se o článek převzatý z časopisu Fondshop z 28. listopadu 2023 (str. 21). Celý článek ke stažení zde.

Vyjádřené pohledy a názory jsou názory autora článku, pouze pro informační účely a nepředstavují žádné investiční rady nebo doporučení od Goldman Sachs Asset Management a mohou se změnit. Spoléhali jsme a předpokládali (bez nezávislého ověření) přesnost a úplnost takových informací a ne vždy se plně ztotožňujeme s pohledy a názory zde uvedenými.

Jednotlivé týmy správy portfolia pro Goldman Sachs Asset Management mohou mít pohledy a názory a/nebo přijímat investiční rozhodnutí, která v určitých případech nemusí být vždy v souladu s pohledy a názory vyjádřenými v tomto dokumentu.Důležité rizikové upozornění

Tato publikace byla připravena s nejvyšší možnou odbornou péčí. Data, informace, srovnání, analýzy, hodnocení, komentáře a investiční výhledy v ní obsažené jsou žurnalistické výtvory a nesmí být považovány za jakoukoli nabídku k nákupu nebo prodeji nějakého investičního instrumentu nebo jiné investiční doporučení.

Vydavatel MONECO spol. s r.o. nebo jiné propojené subjekty a osoby mohou vlastnit nebo provádět obchodní transakce se sledovanými nebo odvozenými finančními instrumenty nebo poskytovat taková investiční doporučení či zprostředkovávat obchody pro své klienty. Hodnocení zaměstnanců podílejících se na tvorbě analýz, komentářů či jiných článků není podmíněno, ani není přímo či nepřímo závislé na činnostech, které společnost MONECO spol. s r.o. může provádět s analyzovanými nebo odvozenými finančními instrumenty v rámci poskytování poradenství a/nebo při zprostředkování obchodů pro své klienty.

MONECO spol. s r.o. nenese žádnou odpovědnost za kompletnost, správnost, včasnost ani přesnost publikovaných informací. MONECO spol. s r.o. nenese žádnou přímou či nepřímou, náhodnou, následnou nebo jakoukoli jinou odpovědnost za případné finanční nebo jiné majetkové újmy způsobené jakýmkoli užitím publikovaných dat a informací.

Emitenti, prodejci, či zprostředkovatelé analyzovaných investičních nástrojů nejsou zpravidla seznámeni s obsahem a výsledky analýz a komentářů před jejich zveřejněním a tyto nejsou zároveň z jejich strany žádným způsobem upravovány. Analýzy produktů jsou vytvářeny nezávisle na základě interních finančních a ekonometrických modelů a metodických postupů.

Předchozí výnosy a růst tržní hodnoty investičních instrumentů nezaručují dosažení stejné výkonnosti v budoucích obdobích. Aktuální tržní hodnota investičních instrumentů a majetku a příjmů z něho může výrazně stoupat i výrazně klesat a není zaručena návratnost původně investovaných finančních prostředků.

Výnosy v zahraničních měnách jsou dále ovlivňovány aktuálními směnnými kurzy měn, které mohou tyto výnosy dále zvyšovat, ale i snižovat. Některé sledované nebo jim odvozené finančními instrumenty a trhy mohou být velmi kolísavé a investoři mohou utrpět významné a nevratné finanční ztráty.

Je doporučeno vždy vyhledat kvalifikovaného investičního nebo bankovního poradce. Alokace finančních investic musí být vždy konkrétně a individuálně posouzena kvalifikovaným finančním poradcem v kontextu celkového majetku investora, jeho rizikových preferencí, jeho případných pasiv a závazků, jeho investičního horizontu a také na základě jeho předchozích zkušeností v oblasti kapitálových investic. Data a informace obsažené v této publikaci byly získány z renomovaných zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé.

Data a informace obsažené v této publikaci jsou zpožděná vzhledem k aktuálnímu stavu díky technologickým prodlevám výroby periodika. Některé názvy společností, investičních instrumentů a jiných finančních produktů a subjektů jsou v periodiku uváděny pouze informativně a ve zkrácené podobě.

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right