Plane from above

Breadcrumb

Napsali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

16.08.2023
  • Globální akciový fond, který cílí na dividendové společnosti obchodované primárně na vyspělých trzích
  • Na pětileté periodě poráží průměr konkurence i na dividendy zaměřený globální index

V loňském roce se změnil vlastník společnosti NN Investment Partners, když ji koupila společnost Goldman Sachs.  Letos začátkem března tak došlo k přejmenování fondů NN na Goldman Sachs. Zachována ale samozřejmě byla široká nabídka dluhopisových, smíšených i akciových fondů a právě na jeden akciový fond se podíváme v tomto textu.

 

Dividendy na prvním místě

Goldman Sachs Global Equity Income (dříve NN (L) Global High Dividend) je globální akciový fond, který svou strategií cílí na tzv. dividendové společnosti. V ČR je k dispozici jak v základní eurové třídě, tak ve třídě, která vůči té eurové měnově zajišťuje do koruny.


 

Strategie fondu je založena na aktivní správě a využití metody stock-pickingu. Uplatňován je přístup bottom-up, tedy zdola nahoru, kdy podstatný je skutečně primárně výběr dané společnosti a sektorové nebo regionální složení je pak výsledkem právě tohoto procesu, nikoliv důrazu například na makro faktory.

Cílem portfolio manažerů přitom není v rámci fundamentální analýzy pouze maximalizace výnosu jako takového, ale důraz je kladen na rizikově očištěný výnos. Jinak řečeno, důležitý je nejen samotný výnos, ale i rizikovost dané investice.

Výsledné portfolio obvykle tvoří 60 až 100 společností, které by se v době nákupu měly obchodovat s diskontem proti jejich „férové“ ceně. Tím klíčovým důvodem pro výběr společností je ovšem samozřejmě jejich dividendový výnos, jeho stabilita, potenciál dalšího zvyšování, celková úroveň cash flow a tak dále.

Jakýkoli odkaz na konkrétní společnost nebo cenný papír nepředstavuje doporučení k nákupu, prodeji, držení nebo přímému investování do společnosti nebo jejích cenných papírů.

 

Mimo klasické finanční ukazatele je nedílnou součástí investičního procesu také důraz na ESG kritéria.

Ačkoliv fond přímo nesleduje žádný benchmark, jako svůj referenční index z pohledu například regionálního složení bere index MSCI World, což tedy znamená, že se portfolio zaměřuje primárně na společnosti obchodované na burzách vyspělých zemí. Investiční limity ale v tomto ohledu nejsou vyloženě striktní a platí, že z regionálního pohledu se může fond od indexu MSCI World odchýlit o ± 15 pb. a v případě sektorů je odchylka stanovena na ± 10 pb. Fond navíc může doplňkově investovat i mimo země zahrnuté v tomto indexu, tedy například do akcií na rozvíjejících se trzích, jako je Čína.


 

Tradiční sektory

Graf 1 ukazuje, že ačkoliv fond naprosto dominantně investuje na vyspělých trzích, váha například USA je oproti indexu MSCI World nižší o cca 10 pb. (58,2 % vs. 69,4 %). Nižší je v tomto ohledu i zastoupení Japonska (3 % vs. 6 %) a naopak váha evropských burz je vyšší. Jak jsme ale uvedli, regionální složení je prostě a jednoduše výsledkem výběru konkrétních akciových pozic, což platí i pro sektorové složení zachycené v grafu 4. Z něj je nicméně patrné, že fond z logiky věci inklinuje k tradičním, či chcete-li „bezpečnějším sektorům“, jako jsou finance, zdravotnictví, necyklické SZ, popř. i průmysl. Naopak váha IT je oproti indexu MSCI World nižší. I pokud bychom regionální a sektorové složení srovnali s indexem MSCI World High Dividend, který rovněž cílí na společnosti vyplácející vysoké dividendy, narazíme stejně na rozdíly a je tedy zřejmé, že fond je skutečně aktivně řízený.

     

Zobrazené pozice a alokace fondů jsou k uvedenému datu, nejsou auditovány a nemusí reprezentovat současné nebo budoucí investice. Uvedené pozice a alokace fondu nemusí představovat všechny investice fondu a mohou se kdykoliv změnit. Uvedené pozice fondu by neměly být zohledňovány při investičních rozhodnutích a neměly by být vykládány jako průzkum nebo investiční poradenství týkající se konkrétních cenných papírů. Současné a budoucí pozice podléhají riziku. Budoucí investice mohou, ale nemusí být ziskové.

 

Dobrý výnos

Grafy 2 a 3 srovnávají výkonnost do koruny zajištěné třídy fondu s indexy MSCI World a MSCI World High Dividend, stejně jako s širokým průměrem konkurence akciových UCITS fondů, které také cílí na dividendové akcie. Indexy i průměr konkurence jsou zachyceny v EUR, vzhledem k simulaci měnového zajištění.


 

Jak je z grafů vidět, ačkoliv fond na pětileté periodě zaostává za výnosem indexu MSCI World, index MSCI World High Dividend (což je přesnější srovnání), i průměr konkurence portrétovaný fond poměrně jasně poráží.


Minulá výkonnost nepředpovídá budoucí výnosy a nezaručuje budoucí výsledky, které se tak mohou lišit.

Z grafů, stejně tak jako z tabulky kvantitativních ukazatelů také vyplývá, že fondu se vůči indexu, resp. i průměru konkurence daří zejména v posledním cca roce, kdy dosáhl zcela jasné nadvýkonnosti.


 

Grafy 5 a 6 poté srovnávají výkonnost portrétovaného fondu již s konkrétními v ČR dostupnými fondy s podobnou strategií. Vzhledem k tomu, že takovýchto fondů, které by zároveň zajišťovaly do koruny, není v ČR mnoho, jsou tentokráte v grafu zachyceny vesměs základní měnové třídy fondů po přepočtu do koruny. Jak je vidět, portrétovaný fond si v tomto srovnání vede dobře a patří k těm jednoznačně nejvýnosnějším. Je pak již jen na investorovi, jakou měnovou třídu fondu bude preferovat.

Goldman Sachs Global Equity Income může díky své strategii posloužit i jako základní akciová pozice těm investorům, kteří preferují aktivní správu, dividendové akcie a také zaměření zejména na vyspělé akciové trhy.

 

Převzato z časopisu Fond Shop 15-16/2023, str. 20-21. Celý článek najdete ke stažení zde.

 

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Investice do akcií podléhají tržnímu riziku, což znamená, že hodnota cenných papírů, do kterých investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na vyhlídkách jednotlivých společností, konkrétních odvětví a/nebo obecných ekonomických podmínkách. Různé investiční styly (např. „růst“ a „hodnota“) mají tendenci se posouvat ve prospěch a v neprospěch a někdy může strategie zaostávat za jinými strategiemi, které investují do podobných tříd aktiv. Tržní kapitalizace společnosti může také zahrnovat větší rizika (např. společnosti s „malou“ nebo „střední“ kapitalizací) než ta, která jsou spojena s většími, zavedenějšími společnostmi a kromě nižší likvidity může podléhat prudším nebo nevyzpytatelným cenovým pohybům.

Toto marketingové sdělení zveřejňuje Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská společnost SKIPCP/AIF se sídlem v Nizozemsku.Tato marketingová komunikace má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku nebo výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii nebo poskytování investičních služeb nebo investičního výzkumu. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací.

Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žádná jiná společnost nebo jednotka patřící do skupiny Goldman Sachs Group Inc. ani žádný z jejích ředitelů nebo zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených tomto marketingovém sdělení je na vaše vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace něm obsažené nejsou určeny pro distribuci nebo použití jinou osobou jiné zemi, kde investiční fondy ani služby zde uvedené nejsou povolené ani registrované k distribuci, nebo nichž je šíření informací o fondech či službách zakázáno.

Odkazy na indexy, benchmarky nebo jiná měřítka relativní výkonnosti trhu za určité časové období jsou poskytovány pouze pro vaši informaci a neznamenají, že portfolio dosáhne podobných výsledků. Složení indexu nemusí odrážet způsob, jakým je portfolio sestaveno. Zatímco se investiční manažer snaží navrhnout portfolio, které odráží vhodné rizikové a výnosové vlastnosti, charakteristiky portfolia se mohou lišit od charakteristik srovnávacího indexu.

Goldman Sachs Global Equity Income je podfondem Goldman Sachs Funds III se sídlem v Lucembursku. Goldman Sachs Funds III je řádně schválen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. Fond i podfond jsou registrovány u CSSF. Prospekt, dokument Klíčové informace pro investory, informace o aspektech fondu souvisejících s udržitelností (jako je klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o fondu, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.gsfondy.cz (sekce Fondy) jazyce země, kde je oznámen pro účely uvádění na trh. Společnost Goldman Sachs Asset Management B.V. se může rozhodnout o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM, jak byla implementována do nizozemského práva v článcích 2:121ca a 2:124.0a Wft. Informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění jsou k dispozici na www.gsfondy.cz (v části Společnost – Povinně zveřejňované informace).

Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Při rozhodování o investování do fondu by měly být zohledněny všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, jak jsou popsána v prospektu. Propagovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje.

Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.

Jakýkoli odkaz na konkrétní společnost nebo cenný papír nepředstavuje doporučení k nákupu, prodeji, držení nebo přímému investování do společnosti nebo jejích cenných papírů. Nemělo by se předpokládat, že investiční rozhodnutí učiněná v budoucnu budou zisková nebo se budou rovnat výkonnosti cenných papírů uvedených v tomto dokumentu.

Minulá výkonnost nezaručuje budoucí výsledky, které se mohou lišit. Hodnota investic a výnosy z investic budou kolísat a mohou klesat i stoupat. Může dojít ke ztrátě jistiny.

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Komentář k vývoji dluhopisového trhu

17.04.2024
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investicí je spojeno určité riziko. Je to nedílná součást investičního procesu, se kterou je třeba počítat. Investiční rizika obecně představují pravděpodobnost, že se sníží hodnota vaší investice.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář k aktuálnímu vývoji trhů – duben 2024

09.04.2024
Komentáře k trhům
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Komentář ke snížení sazeb ČNB 20. března 2024

22.03.2024
Ve středu 20. března 2024 bankovní rada ČNB snížila čtrnáctidenní repo-sazbu z 6.25 % na 5.75 %.
Example Link Přečíst chevron_right