Obrázek novinky na pozadí

Breadcrumb

Investování ve světě vyšších úrokových sazeb

31.10.2023
  • Pasivní investoři pravděpodobně nemohou očekávat vysoké zhodnocení akcií
  • Kapitál je drahý, což opravňuje investory k selektivnějšímu přístupu k akciím
  • Vyšší sazby historicky znamenají vyšší výnosy dluhopisů
     

Centrální banky a vlády se v uplynulých letech pokoušely, převážně v reakci na pandemii, nastartovat ekonomiky pomocí bezprecedentních měnových a fiskálních stimulů. Neočekávaným důsledkem byla inflace, která si následně vyžádala restriktivní měnovou politiku. Investoři se nyní musí připravit na nová rizika i příležitosti ve světě, kde sazby mohou zůstat vyšší po delší dobu.

Akcie: Jiné hnací síly výnosů  

Od konce druhé světové války pravděpodobně proběhly tři akciové supercykly neboli sekulární býčí trhy: 1945–1968, 1982–2000 a 2009–2020. Každý cyklus vykazoval kombinaci jednoho nebo více z následujících faktorů: velmi silný růst, klesající úrokové sazby a nízké počáteční ocenění spolu s rostoucími ziskovými maržemi. To přispívalo k vysokým výnosům na akciových trzích. Snižovala se také riziková prémie, protože rizika klesala s tím, jak vznikaly nové mezinárodní instituce a globální obchodní systém.

Každé z těchto předchozích období bylo přerušeno recesí, bublinami na trhu aktiv a bolestivými korekcemi kapitálového trhu. Na počátku každého supercyklu jsme však viděli rostoucí ocenění a nižší úrokové sazby. Index S&P 500 zaznamenával v průběhu těchto supercyklů silné výnosy, protože většinu práce odvedly normalizace ocenění, marže a postupně snižované úrokové sazby. Dnešní akciové pozadí však vypadá jinak: kapitálové trhy čelí vysokému ocenění akcií i vysokým úrokovým sazbám, které přispívají k nejvyšším nákladům na kapitál za zhruba deset let.

Domníváme se, že v tomto prostředí výnosy z akcií pravděpodobně nebudou dosahovat úrovně z předchozích supercyklů. Naše modely naznačují, že výnosy amerických akcií se budou v příštím desetiletí pohybovat okolo 8 %. Ze světa, v němž k akciím neexistuje žádná alternativa, jsme se posunuli do prostředí, v němž rozumné alternativy existují, konkrétně vysoce kvalitní dluhopisy, např. firemní dluhopisy investičního stupně.

Očekáváme, že vysoké úrokové sazby přeorientují tržní preference z růstu výnosů na ziskovost. Současně s tím se z makro pohledu zmenší rozdíly ve výkonnostech mezi sektory, styly, velikostmi i regiony. Akciové alokace mohou těžit z vyššího aktivního rizika, protože na výkon akcií budou mít větší vliv mikrofaktory, které se vztahují spíše ke specifickým zdrojům rizika a výnosu firem než k makroekonomickým ukazatelům, jako jsou beta trhu, beta odvětví, velikost a ocenění. 

 

Dluhopisy ve středu zájmu

Domníváme se, že rychlý růst sazeb oživí tradiční roli dluhopisů. Vyšší sazby historicky znamenaly vyšší výnosy dluhopisů, což investorům potenciálně umožňuje zajistit si do budoucna předvídatelné peněžní toky, zabezpečit se proti volatilitě akcií a zlepšit asymetrii výnosů.

Fed pravděpodobně skončil se zvyšováním sazeb a s růstem výnosů se vrátil zajišťovací potenciál dluhopisů se středně dlouhou durací. Navíc se oproti světu s nulovými úrokovými sazbami v roce 2020 výrazně zlepšila implikovaná asymetrie výnosů těchto dluhopisů. Ceny dluhopisů jsou dnes teoreticky méně trestány, pokud sazby vzrostou, a co je důležitější, jsou teoreticky více odměňovány, pokud sazby klesnou, což je dnes pravděpodobnější.

 

Svět vyšších sazeb

Podle našeho názoru žádný sektor nemá takovou systémovou sílu, aby mohl ohrozit celkové hospodářské oživení, a to navzdory všeobecně vyšším nákladům na kapitál. V případě akcií bude prostředí vyšších sazeb vyžadovat selektivnější přístup. Naopak menší roli pro generování nadvýnosu sehrají makroekonomické ukazatele. Domníváme se, že současné podmínky na dluhopisových trzích nabízejí atraktivní příležitost k zajištění předvídatelných budoucích peněžních toků.

Zdroj: Taking The High Road: Investing In A Higher-for-Longer Rate World (gsam.com)

Rizika ke zvážení

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Investice do akcií podléhají tržnímu riziku, což znamená, že hodnota cenných papírů, do kterých investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na vyhlídkách jednotlivých společností, konkrétních odvětví a/nebo obecných ekonomických podmínkách. Různé investiční styly (např. „růst“ a „hodnota“) mají tendenci se posouvat ve prospěch a v neprospěch a někdy může strategie zaostávat za jinými strategiemi, které investují do podobných tříd aktiv. Tržní kapitalizace společnosti může také zahrnovat větší rizika (např. společnosti s „malou“ nebo „střední“ kapitalizací) než ta, která jsou spojena s většími, zavedenějšími společnostmi a kromě nižší likvidity může podléhat prudším nebo nevyzpytatelným cenovým pohybům.

Investice do cenných papírů s pevným výnosem podléhají rizikům spojeným s dluhovými cennými papíry obecně, včetně úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové sazby, předčasného splacení a rizika prodloužení. Ceny dluhopisů se mění nepřímo ke změnám úrokových sazeb. Obecný růst úrokových sazeb tedy může mít za následek pokles ceny dluhopisu. Hodnota cenných papírů s proměnlivou a pohyblivou úrokovou sazbou je obecně méně citlivá na změny úrokových sazeb než cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou. Cenné papíry s proměnlivou a pohyblivou úrokovou sazbou mohou klesat na hodnotě, pokud se úrokové sazby nepohybují podle očekávání. Naopak hodnota cenných papírů s proměnlivou a proměnlivou sazbou se obecně nezvýší, pokud tržní úrokové sazby klesnou. Úvěrové riziko je riziko, že emitent nebude v prodlení s platbami úroků a jistiny. Kreditní riziko je vyšší při investování do dluhopisů s vysokým výnosem, známých také jako podřadné dluhopisy. Riziko předčasného splacení je riziko, že emitent cenného papíru může splatit jistinu rychleji, než se původně očekávalo. Riziko prodloužení je riziko, že emitent cenného papíru může splácet jistinu pomaleji, než se původně předpokládalo. Všechny investice s pevným výnosem mohou mít při zpětném odkupu nebo splatnosti nižší hodnotu, než je jejich původní cena.

Výše uvedená rizika nepředstavují seznam všech potenciálních rizik. Mohou existovat další rizika, která v současné době nelze předvídat ani zvažovat.

 

Právní upozornění

Toto marketingové sdělení zveřejňuje Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská společnost SKIPCP/AIF se sídlem v Nizozemsku.  Tato marketingová komunikace má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku nebo výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii nebo poskytování investičních služeb nebo investičního výzkumu.  I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací. Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění.  Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žádná jiná společnost nebo jednotka patřící do skupiny Goldman Sachs Group Inc. ,  ani žádný z jejích ředitelů nebo zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení. Použití informací obsažených v tomto marketingovém sdělení je na vaše vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace v něm obsažené nesmí být kopírovány, reprodukovány, distribuovány nebo předávány žádné jiné osobě než příjemci bez předchozího písemného souhlasu společnosti Goldman Sachs Asset Management B.V.

Ekonomické a tržní očekávání uvedené v tomto dokumentu jsou pro informační účely k datu této prezentace. Nelze zaručit, že se očekávání naplní. Další informace naleznete na konci této prezentace.

Tyto informace pojednávají o obecné tržní aktivitě, průmyslových nebo sektorových trendech nebo jiných široce založených ekonomických, tržních nebo politických podmínkách a neměly by být vykládány jako výzkum nebo investiční poradenství. Tento materiál byl připraven společností Goldman Sachs Asset Management a není finančním výzkumem ani produktem Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Tato informace nebyla vypracována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona, jejichž cílem je podpora nezávislé finanční analýzy, a nepodléhá zákazu obchodování po distribuci finančního průzkumu. Vyjádřené názory a názory se mohou lišit od názorů Goldman Sachs Global Investment Research nebo jiných oddělení či divizí Goldman Sachs a jejích přidružených společností. Investoři jsou vyzýváni, aby se před nákupem nebo prodejem jakýchkoli cenných papírů poradili se svými finančními poradci. Tyto informace nemusí být aktuální a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnost poskytovat žádné aktualizace nebo změny.

Vyjádřené pohledy a názory jsou pouze pro informační účely a nepředstavují doporučení Goldman Sachs Asset Management k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoli cenného papíru. Pohledy a názory jsou aktuální k datu této prezentace a mohou se změnit, neměly by být považovány za investiční poradenství.
Indexy nejsou spravované. Údaje v indexu odrážejí reinvestice všech příjmů nebo dividend, podle potřeby, ale neodrážejí odečtení jakýchkoli poplatků nebo výdajů, které by snížily výnosy. Investoři nemohou investovat přímo do indexů.

Indexy, na které se zde odkazuje, byly vybrány, protože jsou dobře známé, snadno rozpoznatelné investory a odrážejí ty indexy, o kterých se investiční manažer domnívá, zčásti na základě oborové praxe, poskytují vhodný benchmark, podle kterého lze hodnotit investici nebo širší trh zde popsaný.

© 2023 Goldman Sachs. All rights reserved.
 

 

Example Link Komentáře z trhu

Právní upozornění

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Nepřehlédněte

Obrázek novinky

Typy akciových fondů

29.05.2024
Fondy můžeme dále dělit podle zaměření na určitou ekonomickou oblast, regiony, či typy firem.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Investování do akcií

23.05.2024
Akcie jsou dlouhodobě nejvýnosnějším aktivem vůbec.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak se chovat při poklesech trhů

13.05.2024
Nervozita na trzích a výkyvy fondů vždy prověří, nakolik investoři mysleli svá rozhodnutí vážně.
Example Link Přečíst chevron_right
Obrázek novinky

Jak minimalizovat riziko investice

07.05.2024
Investiční riziko je pro poučeného investora přirozená a všudypřítomná věc, se kterou lze pracovat, lze ji řídit, a dokonce ji i využít ve vlastní prospěch.
Example Link Přečíst chevron_right