Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Trhový výhľad na rok 2024

20.12.2023
  • Úrokové sadzby zostanú blízko súčasných úrovní 
  • Vstupujeme do roku politických volieb a rastúceho geopolitického napätia
  • Zvýšený rozptyl výkonnosti aktív bude vyžadovať aktívnu správu investícií

Vo všetkých vyspelých ekonomikách pravdepodobne úrokové sadzby zostanú počas väčšiny budúceho roka blízko súčasných úrovní. Podľa nášho názoru nie je pravdepodobné, že by Fed pristúpil k znižovaniu sadzieb, pokiaľ nedôjde k výraznému spomaleniu hospodárskeho rastu. V eurozóne je vzhľadom na záťaž spôsobenú prísnejšou finančnou politikou slabšia dynamika rastu, a preto od ECB neočakávame ďalšie zvyšovanie sadzieb. Potenciálny obrat k uvoľňovaniu by mohol nastať v druhej polovici roka 2024.

V USA sa obnovuje rovnováha na trhu práce a dezinflácia postupuje. Ekonomický výhľad však zostáva neistý. Aj keď sa Fedu aj ECB počas cyklu sprísňovania podarilo vyhnúť recesii, exogénne šoky alebo predčasné uvoľnenie menovej politiky by mohli znovu naštartovať infláciu. V takom prípade by však recesia najskôr nasledovala. V najbližšom období očakávame mierne lepší, avšak stále stlmený rast.

Vývoj ekonomík sa v jednotlivých regiónoch líši. Vyhliadky rastu aj inflácie sa uberajú rôznymi smermi a rôznou rýchlosťou. Japonská ekonomika prekvapivo rastie, pretože ťaží z oživenia domáceho dopytu. Krátkodobé vyhliadky rastu v Číne brzdí zadlženosť na trhu nehnuteľností a demografické prekážky. Prvé ekonomiky, ktoré zaznamenali prudké spomalenie inflácie, sú Brazília, Chile, Maďarsko, Mexiko, Peru a Poľsko. Centrálne banky v týchto krajinách už začali znižovať úrokové sadzby, alebo sa k tomu blížia.

Fiškálna konsolidácia nie je príliš pravdepodobná, pretože vlády vyspelých krajín čelia tlaku na riešenie nerovnosti príjmov, dekarbonizácie a digitalizácie. Hlavným dôsledkom vyšších vládnych dlhov bude vyššia termínová prémia, ktorá sa premietne do výnosov štátnych dlhopisov.

Domnievame sa, že úrokové sadzby pravdepodobne dosiahli svoj vrcholZdroj: Goldman Sachs Asset Management, Macro bond. Dáta k 27. septembru 2023. Odhady neutrálnych sadzieb sú projekcie centrálnej banky. Neutrálna sadzba by stabilizovala ekonomiku pri plnej zamestnanosti a inflačnom cieli za predpokladu, že ostatné vplyvy na ekonomiku sú na normálnej úrovni. Hodnoty pre pandemické minimá sú k 31. decembru 2020.

 

Investovanie v čase geopolitického napätia

Geopolitika hrá veľkú úlohu a je stále nepredvídateľnejšia. Vstupujeme do roku dôležitých volieb a zvýšeného geopolitického napätia. Investori aj firmy by sa mali v roku 2024 pripraviť na širokú škálu možných scenárov. Po celom svete – od USA, Británie a Juhoafrickej republiky až po Indiu, Taiwan a Rusko – budú prebiehať kľúčové politické voľby.

Sme presvedčení, že dôležité je nesnažiť sa časovať trhy alebo prijímať rozhodnutia na základe binárnych politických alebo geopolitických výsledkov. Investori by mali zvážiť dynamický prístup k alokácii aktív a výberu cenných papierov na základe prístupu zdola nahor.

Rastúce geopolitické napätie môže vyvolať ďalšie obchodné obmedzenia po celom svete, čo povedie k ďalšiemu triešteniu ekonomík. Očakávame, že rozvinuté ekonomiky budú v budúcich rokoch naďalej intenzívne investovať do svojej ekonomickej bezpečnosti prostredníctvom „reshoringu“ a „friendshoringu“ kritických dodávateľských reťazcov.

V minulom desaťročí sa firmy usilovali o výrobu tovaru s čo najnižšími nákladmi, v nasledujúcom desaťročí sa pravdepodobne zamerajú na spoľahlivosť výroby tovaru. Očakávame, že tento trend bude v roku 2024 zosilňovať. Zaistenie väčšej odolnosti dodávateľského reťazca však môže viesť k vyšším nákladom, čo znamená, že firmy budú musieť nájsť spôsoby, ako čeliť tlaku na ziskové marže.

Obchodné obmedzenia sa od roku 2017 viac ako strojnásobili


 

Zdroj: Medzinárodný menový fond, Goldman Sachs Asset Management. Dáta k 25. augustu 2023. 

Dlhodobo vyššie úrokové sadzby, zvýšené geopolitické riziko a zrýchľujúce sa deglobalizačné megatrendy vyžadujú nový prístup ku konštrukcii portfólia. Zvýšený rozptyl výkonnosti aktív v roku 2024 môžu investori zvládnuť, pokiaľ sa priklonia k aktívne riadeným stratégiám. Dôležité bude zamerať sa na silné súvahy, zostať aktívny a klásť väčší dôraz na diverzifikáciu a riadenie rizík. Nájdenie nasledujúcej generácie víťazov bude vyžadovať, aby investori boli pohotoví a hľadali nad rámec benchmarkov.
 

Zdroj: Asset Management Outook 2024: Embracing new realities (gsam.com)

Riziká na zváženie 

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Investície do akcií podliehajú trhovému riziku, čo znamená, že hodnota cenných papierov, do ktorých investuje, môže stúpať alebo klesať v závislosti od vyhliadok jednotlivých spoločností, konkrétnych odvetví a/alebo všeobecných ekonomických podmienkach. Rôzne investičné štýly (napr. „rast“ a „hodnota“) majú tendenciu sa posúvať v prospech av neprospech a niekedy môže stratégia zaostávať za inými stratégiami, ktoré investujú do podobných tried aktív. Trhová kapitalizácia spoločnosti môže tiež zahŕňať väčšie riziká (napr. spoločnosti s „malou“ alebo „strednou“ kapitalizáciou) ako tie, ktoré sú spojené s väčšími, zavedenejšími spoločnosťami a okrem nižšej likvidity môže podliehať prudším alebo nevyspytateľným cenovým pohybom.

Investície do cenných papierov s pevným výnosom podliehajú rizikám spojeným s dlhovými cennými papiermi všeobecne, vrátane úverového rizika, rizika likvidity, úrokovej sadzby, predčasného splatenia a rizika predĺženia. Ceny dlhopisov sa menia nepriamo k zmenám úrokových sadzieb. Všeobecný rast úrokových sadzieb teda môže mať za následok pokles ceny dlhopisu. Hodnota cenných papierov s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou je vo všeobecnosti menej citlivá na zmeny úrokových sadzieb ako cenné papiere s pevnou úrokovou sadzbou. Cenné papiere s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou môžu klesať na hodnote, pokiaľ sa úrokové sadzby nepohybujú podľa očakávania. Naopak hodnota cenných papierov s premenlivou a premenlivou sadzbou sa vo všeobecnosti nezvýši, ak trhové úrokové sadzby klesnú. Úverové riziko je riziko, že emitent nebude v omeškaní s platbami úrokov a istiny. Kreditné riziko je vyššie pri investovaní do dlhopisov s vysokým výnosom, známych aj ako podradné dlhopisy. Riziko predčasného splatenia je riziko, že emitent cenného papiera môže splatiť istinu rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Riziko predĺženia je riziko, že emitent cenného papiera môže splácať istinu pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo. Všetky investície s pevným výnosom môžu mať pri spätnom odkúpení alebo splatnosti nižšiu hodnotu, než je ich pôvodná cena.

Vyššie uvedené nepredstavujú vyčerpávajúci zoznam potenciálnych rizík. Môžu existovať ďalšie riziká, ktoré sa v súčasnosti nemožno predvídať ani zvažovať.

 

Právne upozornenie

Táto marketingová komunikácia má iba informačný charakter a nepredstavuje ponuku alebo výzvu na kúpu alebo predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii alebo poskytovaní investičných služieb alebo investičného výskumu.

TENTO MATERIÁL NEPREDSTAVUJE PONUKU ANI POŽIADAVKU V ŽIADNEJ JURISDIKCII, KDE ALEBO ŽIADNEMU OSOBE, PRE KTORÚ BY TO BYLO NEOPRÁVNENÉ ALEBO ZÁKONNÉ.

Potenciálni investori by sa mali informovať o akýchkoľvek platných právnych požiadavkách a nariadeniach o zdaňovaní a devízovej kontrole v krajinách ich občianstva, bydliska alebo bydliska, ktoré môžu byť relevantné.

Diverzifikácia nechráni investora pred trhovým rizikom a nie je zárukou zisku.

Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente odrážajú rad predpokladov a úsudkov k dátumu tejto prezentácie a môžu sa bez upozornenia zmeniť. Tieto prognózy nezohľadňujú konkrétne investičné ciele, obmedzenia, daňovú a finančnú situáciu ani iné potreby konkrétneho klienta. Skutočné údaje sa budú líšiť a nemusia sa tu prejaviť. Tieto predpovede podliehajú vysokej miere neistoty, ktorá môže ovplyvniť skutočný výkon. V súlade s tým by sa tieto prognózy mali považovať len za reprezentatívne pre širokú škálu možných výsledkov. Tieto prognózy sú odhadnuté na základe predpokladov, podliehajú významnej revízii a môžu sa podstatne zmeniť v závislosti od zmeny ekonomických a trhových podmienok. Spoločnosť Goldman Sachs nemá žiadnu povinnosť poskytovať aktualizácie alebo zmeny týchto prognóz. Prípadové štúdie a príklady sú len ilustratívne.

Tieto informácie pojednávajú o všeobecnej trhovej aktivite, priemyselných alebo sektorových trendoch alebo iných široko založených ekonomických, trhových alebo politických podmienkach a nemali by sa vykladať ako výskum alebo investičné poradenstvo. Tento materiál bol pripravený spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management a nie je finančným výskumom ani produktom Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Táto informácia nebola vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, ktorých cieľom je podpora nezávislej finančnej analýzy, a nepodlieha zákazu obchodovania po distribúcii finančného prieskumu. Vyjadrené názory a názory sa môžu líšiť od názorov Goldman Sachs Global Investment Research alebo iných oddelení či divízií Goldman Sachs a jej pridružených spoločností. Investori sú vyzývaní, aby sa pred nákupom alebo predajom akýchkoľvek cenných papierov poradili so svojimi finančnými poradcami. Tieto informácie nemusia byť aktuálne a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnosť poskytovať žiadne aktualizácie alebo zmeny.
Vyjadrené pohľady a názory sú len na informačné účely a nepredstavujú odporúčania Goldman Sachs Asset Management na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto prezentácie a môžu sa zmeniť, nemali by byť považované za investičné poradenstvo.

Napriek tomu, že boli určité informácie získané zo zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé, nezaručujeme ich presnosť, úplnosť alebo správnosť. Spoľahli sme sa a bez nezávislého overenia predpokladali presnosť a úplnosť všetkých informácií dostupných z verejných zdrojov.

Indexy nie sú spravované. Údaje v indexe odrážajú reinvestície všetkých príjmov alebo dividend, podľa potreby, ale neodrážajú odpočítanie akýchkoľvek poplatkov alebo výdavkov, ktoré by znížili výnosy. Investori nemôžu investovať priamo do indexov.
Indexy, na ktoré sa tu odkazuje, boli vybrané, pretože sú dobre známe, ľahko rozpoznateľné investormi a odrážajú tie indexy, o ktorých sa investičný manažér domnieva, čiastočne na základe odbornej praxe, že poskytujú vhodný benchmark, podľa ktorého možno hodnotiť opísanú investíciu alebo širší trh.

Túto marketingovú komunikáciu šíri spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V., a to aj prostredníctvom svojich pobočiek („GSAM BV“). GSAM BV je autorizovaná a regulovaná Holandským úradom pre finančné trhy (Autoriteit Financiële Markten, Vijzelgracht 50, 1017 HS Amsterdam, Holandsko) ako správca alternatívneho investičného fondu („AIFM“), ako aj správca podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papieroch („PKIPCP“). Na základe licencie správcu AIF je Manažér oprávnený poskytovať investičné služby (i) prijímania a prenosu pokynov vo finančných nástrojoch; ii) správa portfólia; a (iii) investičné poradenstvo. Manažér je na základe licencie správcu UCITS oprávnený poskytovať investičné služby (i) správy portfólia; a (ii) investičné poradenstvo.

Informácie o právach investorov a mechanizmoch kolektívneho odškodnenia sú dostupné na www.gsam.com/responsible-investing (časť Politiky a riadenie). Kapitál je ohrozený. Akékoľvek nároky vyplývajúce z alebo v súvislosti s podmienkami tohto vylúčenia zodpovednosti sa riadia holandským právom.


Dôvernosť

Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Goldman Sachs Asset Management (i) kopírovaná, reprodukovaná, šírená v akejkoľvek forme, žiadnymi prostriedkami alebo (ii) poskytovaná iným osobám, než sú jeho príjemcovia.

©2023 Goldman Sachs. Všetky práva vyhradené.

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right