Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Rizika spojená s investováním

11.04.2024

S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 

Medzi základné investičné riziká patria: 

 • trhové riziko (kapitálový trh kolíše),
 • kreditné riziko (riziko neschopnosti dlžníka plniť svoje záväzky),
 • menové riziko (kolísanie kurzov medzi menami),
 • úrokové riziko (investíciu môže ovplyvniť rast úrokových sadzieb),
 • riziko likvidity (obmedzenie možnosti previesť do peňazí aktíva, do ktorých ste investovali),
 • inflácia

 

Pozrime sa na riziká charakteristické pre dané triedy aktív:

Akcie

 • Investície do akcií podliehajú predovšetkým trhovému riziku, čo znamená, že ich hodnota môže stúpať alebo klesať v závislosti od vyhliadok jednotlivých firiem a konkrétnych odvetví alebo všeobecných ekonomických podmienok. 
 • Akcie sú volatilnejšie ako dlhopisy a podliehajú väčším rizikám. 
 • Akcie malých a stredných firiem zahŕňajú väčšie riziká ako tie, ktoré sa obvykle spájajú s veľkými korporáciami. 

Dlhopisy

 • Medzi hlavné riziká investícií do dlhopisov patrí kreditné riziko a úrokové riziko. Kreditné riziko je riziko, že emitent bude v omeškaní s platbami úrokov a istiny. Úrokové riziko súvisí so zmenami trhových úrokových sadzieb, ktoré ovplyvňuje menová politika centrálnej banky. 
 • Všeobecne platí, že s rastúcimi úrokovými sadzbami má cena dlhopisov tendenciu klesať. Pokiaľ úrokové sadzby klesajú, ceny dlhopisov naopak rastú.
 • Investície do dlhopisov s vysokým výnosom sa považujú za špekulatívne, zahŕňajú väčšie riziko nesplácania a majú tendenciu byť volatilnejšie ako dlhopisy investičného stupňa. 

Fondy

 • Fondy môžu podliehať štýlovému riziku, čo je riziko, že pre konkrétny investičný štýl fondu (napr. rastový alebo hodnotový) sa trh nebude vyvíjať priaznivo. 
 • Stratégie v oblasti životného prostredia, sociálnych vecí a oblasti riadenia („ESG“) tiež podstupujú riziko, pretože dopyt sa na určitých trhoch alebo v odvetviach, na ktoré sa tieto stratégie zameriavajú, môže vyvíjať pomalšie, než sa očakávalo.
 • Neexistuje záruka, že fondy dosiahnu svoje investičné ciele. 

Ostatné

 • Investície do zahraničných cenných papierov so sebou nesú zvláštne riziká, ako sú menové, politické a ekonomické riziká. Tieto riziká sa zvyšujú na rozvíjajúcich sa trhoch. 
 • Investície do derivátov, ako sú opcie, futures alebo swapy, môžu zahŕňať vysoký stupeň finančného rizika, vrátane rizika, že malý pohyb v cene podkladového cenného papiera alebo benchmarku môže viesť k neprimerane veľkému pohybu ceny derivátu. 
 • Investície na rozvíjajúcich sa trhoch môžu byť menej likvidné a podliehajú väčšiemu riziku ako investície na rozvinutých trhoch, a to najmä ako dôsledok neprimeranej regulácie, nestáleho trhu s cennými papiermi, nepriaznivých výmenných kurzov a sociálneho, politického, vojenského, regulačného, ekonomického alebo environmentálneho vývoja alebo prírodnej katastrofy.

Keď sa pozriete na vývoj ktoréhokoľvek akciového indexu, uvidíte, že dané investície v čase stúpajú aj klesajú. Preto je dobré pri momentálnom poklese nepodliehať panike a dodržiavať svoj investičný horizont. Investičné riziko totiž klesá s časom. To znamená, že čím dlhšie obdobie pre svoju investíciu zvolíte, tým viac sa riziko zmenšuje. Pri fondoch sa často spomína tzv. odporúčaný investičný horizont. To je obdobie, ktoré by malo investora s rozumnou pravdepodobnosťou ochrániť pred poklesmi trhov.

Základným odporúčaním pre zníženie investičného rizika je diverzifikovať, t. j. rozložiť investované sumy do viacerých typov investícií, ktoré sú od seba nezávislé. Pokiaľ hodnota jednej investície klesá, hodnota druhej môže rásť a naopak.

Pokiaľ si chcete zopakovať základné investičné pricipy, stiahnite si náš investičný ebook.

Example Link Investičná univerzita

Právne upozornenie

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right