Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) Patrimonial Aggressive

10.10.2022

V korune dostupný dynamický zmiešaný fond fondov, ktorý globálne diverzifikuje akciovú zložku a pokrýva rôzne kategórie eurových dlhopisov. Konkurenciu drvivo poráža s prevažne nižšou volatilitou.

Tuzemská fondová ponuka spoločnosti NN Investment Partners zahŕňa okrem najpočetnejšej skupiny akciových aj niekoľko v korune dostupných dlhopisových a zmiešaných fondov. Nižšie si predstavíme dynamický zmiešaný fond fondov, ktorý spolu s defenzívnym a vyváženým súputníkom patrí do produktového radu NN (L) Patrimonial.

 

Neutrálna váha akciovej zložky 75%

NN (L) Patrimonial Aggressive investuje do akciových a dlhopisových fondov predovšetkým vlastné skupiny NN. Tento aktívne riadený dynamický fond fondov porovnáva svoju výkonnosť s benchmarkom, na ktorom sa podieľa 75 % globálny akciový index vyspelých aj rozvíjajúcich sa trhov MSCI All Country World a 25 % dlhopisový index širokého trhu eurozóny Bloomberg Euro Aggregate. Korunová trieda potom zaisťuje menové riziko voči základnej eurovej triede, ktorá však všeobecne menovo zaistená nie je vzhľadom na expozíciu akciovej zložky na neeurové regióny.

Investičný proces fondu vychádza zo stanovenia taktickej alokácie v podobe váhového pomeru medzi akciovou a dlhopisovou zložkou, prípadne regionálnych preferencií akciovej zložky a duračných preferencií dlhopisovej zložky. Portfólio manažment tu analyzuje ako strednodobý vývoj makroekonomických faktorov v logike hospodárskeho cyklu, tak krátkodobý vývoj trhových odchýlok od fundamentov na základe behaviorálnych faktorov (investičný sentiment, momentum a pod.). Využíva pritom kvantitatívne ukazovatele aj kvalitatívny úsudok. Nasleduje výber vhodných podielových fondov do portfólia.

K realizácii zaujímavých investičných príležitostí a celkovej optimalizácii pomeru výnos/riziko môže NN (L) Patrimonial Aggressive využívať derivátové nástroje (napr. krátke pozície zarábajúce na poklese podkladových aktív). Neoddeliteľnou súčasťou investičného procesu je kontinuálne zohľadňovanie faktorov udržateľnosti ESG v súlade s článkom 8 nariadenia SFDR (pozri TÉMA). Fondu sa darí udržiavať nižšiu priemernú uhlíkovú stopu emitentov cenných papierov v portfóliu, než akú má benchmark.

Celkové zastúpenie akciovej i dlhopisovej zložky sa môže odchýliť od neutrálnej alokácie 75:25 až o ±20 percentuálnych bodov. Manažérsky tím na druhej strane cieluje nízku výkonnostnú odchýlku od benchmarku (ex ante tracking error) na 2,5 % p.a. s povoleným maximom 5 % p.a.

 

Plusy a mínusy

 

+          Prekonáva všetkých dostupných konkurentov

+          Má vynikajúci pomer výnos/riziko pri volatilite v dolnej polovici konkurenčnej skupiny

+          Zaisťuje menové riziko CZK/EUR

-           Zaostával za benchmarkom do marca 2019

 

Dáta fondu k 31. 8. 2022

Veľkosť fondu

512,3 mil EUR

Daňový domicil

Lucembursko

ISIN

LU0405489047: CZK-H
LU0119195450: EUR

Typ fondu

zmiešaný fond fondov –
dynamický

Typ výnosu

kapitalizačný

Vznik fondu

október 2009

Vstupný poplatok

max. 5 %

Manažérský poplatok

2,0 %; OCF 2,32 %

 

Všíma si aktuálne riziká

Graf 1 ukazuje zloženie portfólia portrétovaného fondu fondov podľa hlavných tried aktív na konci augusta a tabuľka 1 zhŕňa najväčšie obsiahnuté fondové pozície v tom istom okamihu. Akciovú zložku síce reprezentujú fondy na všetky investičné regióny, ale viac ako z 2/3 v nej dominuje Severná Amerika. O poznanie slabšej pozície potom zaujímajú vyspelá Európa, rozvíjajúce sa trhy a najmä vyspelá Ázia s Pacifikom. Z typového hľadiska dochádza v portfóliu ku kombinovaniu aktívne riadených akciových fondov s indexovými. Pri dlhopisových fondových investíciách sa sleduje solídna diverzifikácia medzi štátnymi a korporátnymi dlhopismi, resp. investičnými a špekulatívnymi ratingovými stupňami.

Manažérsky tím aktuálne podvažuje akciovú zložku oproti benchmarku. K opatrnosti ho vedie tohtoročná nepriaznivá investičná klíma spojená predovšetkým s odhodlaním centrálnych bánk v USA a Európe pokračovať napriek spomaľovaniu ekonomického rastu a zvýšenému riziku recesie v razantnom sprísňovaní menovej politiky, kým nedôjde k zásadnému ústupu súčasnej vysokej inflácie. Európu navyše zaťažila energetická kríza, ktorá môže prinútiť spotrebiteľov k utlmeniu výdavkov a firmy následne k redukcii počtu zamestnancov a investícií, čo by znamenalo hlbšiu recesiu. Z týchto dôvodov podvažuje fond aj duráciu dlhopisovej zložky, zatiaľ čo v akciovej zložke uplatňuje dlhé pozície na trhu USA proti krátkym na európskych trhoch a dlhé pozície v indexe S&P 500 proti krátkym v indexe Nasdaq.

 

Graf 1: Portfólio podľa tried aktív k 31.8.

 

 

 

Tabuľka 1: 10 najväčších pozícií k 31. 8.

NN (L) North America Enhanced Index Sustainable Equity

19,1 %

Beresford North America Sustainable Equity Fund

16,9 %

NN (L) Global Sustainable Equity

11,4 %

NN (L) Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity

8,5 %

NN (L) Global High Dividend

7,5 %

NN (L) Euro Credit

6,6 %

NN (L) Euro Fixed Income

6,0 %

NN Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund

5,2 %

NN (L) European Enhanced Index Sustainable Equity

2,5 %

NN (L) European Sustainable Equity

2,1 %

Celkem

85,9 %

 

Výborné výsledky

Grafy 2 a 3 porovnávajú 5-ročnú výkonnosť portrétovaného fondu v základnej eurovej a menovo zaistenej korunovej triede s jeho benchmarkom i priemerom konkurencie, ktorý tvoria dynamické zmiešané fondy s eurovou stratégiou z databázy Morningstar. Už na prvý pohľad je vidieť, že NN (L) Patrimonial Aggressive zaznamenal veľký úspech manifestovaný nielen solídnym absolútnym zhodnotením na dlhších kĺzavých periódach ako 1,5 roka. Až na počiatočné zaostávanie do marca 2019 držal krok s benchmarkom bez ohľadu na trhový vývoj a od februára tohto roku ho v korunovej triede dokonca prekonával (väčšinou menšími poklesmi). Podľa tabuľky kvantitatívnych ukazovateľov pritom dosiahol rovnakú kolísavosť ako benchmark. Oveľa presvedčivejší, výraznejší a systematickejší náskok však NN (L) Patrimonial Aggressive získaval voči priemeru konkurencie. K nedávnemu zlepšeniu relatívnej výkonnosti jeho korunovej triedy voči eurovej prispel značný vzostup korunových úrokových sadzieb nad rámec eurových, poskytujúci výhodu pre zaisťovanie menového rizika CZK/EUR.

Medzi v korune dostupnými dynamickými zmiešanými fondmi sa nenájde žiadny, ktorý by na 5-ročnej perióde poskytol silnejší výnos ako NN (L) Patrimonial Aggressive. Z vybraných konkurentov v grafoch 4 a 5 zostal najmenej pozadu Franklin Diversified Dynamic Fund vďaka lepšiemu počínaniu od jari 2021. Rovnako ako portrétovaný fond sleduje neutrálny pomer medzi akciovou a dlhopisovou zložkou 75:25, využíva finančné deriváty na plnenie investičných cieľov a má menovo zaistenú korunovou triedou proti základnej eurove. Ostatné fondy s primárne korunovou stratégiou si za posledného 1,5 roka naopak relatívne pohoršili. Asi aj preto, že toľko neprofitovali z posilnenia dolára kvôli plnému zaisťovaniu menového rizika (Generali, Erste, ČSOB) alebo výraznému podváženiu trhu USA v akciovej zložke (Conseq). Volatilitou sa portrétovaný fond radí do lepšej polovice v zobrazenej šestici.

NN (L) Patrimonial Aggressive môže ako veľmi kvalitné riešenie s dôkladnou diverzifikáciou portfólia a silným pomerom výnos/riziko tvoriť jedinú pozíciu u dynamických investorov s dlhším časovým horizontom.

 

Graf 2: Fond proti indexu a priemeru konkurencie - absolútne

Graf 3: Fond proti indexu a priemeru konkurencie – relatívne

 

Graf 4: Porovnanie s vybranou konkurenciou – absolútne v CZK

Graf 5: Porovnanie s vybranou konkurenciou – relatívne

 

Kvantitativní ukazatele fondu (data k 21. 9. 2022)

 

Fond

Index

Výkonnosť v CZK (fond) a EUR (index)

1 rok (od 22.9.21)

-3,2 %

-5,2 %

2 roky (od 22.9.20)

18,3 %

16,2 %

3 roky (od 23.9.19)

21,0 %

18,3 %

5 let (od 22.9.17)

36,3 %

40,5 %

5 let p.a.

6,4 %

7,0 %

Riziko (perióda 5 let od 9/2022)

 

 

Volatilita p.a.

11,6 %

11,6 %

Beta

0,98   

index

Beta bear

1,00   

index

Alfa (anualizovaná)

-0,5 %

index

Korelácia

0,98

index

Max. pokles – mesiac

-10,9 %

-10,9 %

Min. rast – rok

-7,2 %

-6,4 %

Max. pokles/nutný rast

-15,5 % / 18,3 %

-15,5 % / 18,4 %

Výpočty z predajných cien v CZK a EUR, prípadné dividendy reinvestované.

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 20/2022, str. 18-19. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

FS2022_1819_Portret_NN (L) Patrimonial Aggressive.pdf

 

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right