Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) International Czech Bond

16.01.2023
  • Dlhopisový fond s dominantnou expozíciou na štátne dlhopisy SR. V súčasnosti ponúka pri durácii 5,6 roka výnos do splatnosti na úrovni takmer 5,5 %.

Fondovú ponuku spoločnosti NN Investment Partners v SR tvorí menší počet dlhopisových a zmiešaných fondov aj pestrý výber akciových, vrátane tých regionálne úzko zameraných. Nižšie sa pozrieme na jeden z dlhopisových fondov, cieliaci na náš región.

České štátne dlhopisy

NN (L) International Czech Bond je korunový dlhopisový fond, ktorého základ portfólia tvoria likvidné české štátne dlhopisy, ktoré dopĺňajú české a zahraničné firemné dlhopisy veľkých a zavedených spoločností. V prípade, že ide o nekorunové emisie, sú investície plne zaistené proti menovému riziku. Toľko oficiálny opis stratégie. V praxi však môžeme povedať, že české štátne dlhopisy tvoria dlhodobo úplne dominantný prvok v portfóliu, napokon benchmarkom fondu je práve index českých štátnych dlhopisov ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government, od ktorého zloženia sa však môže fond odchýliť.

Aj keď teda môže fond obsahovať aj mimobenchmarkové pozície, väčšinou sa svojím celkovým zložením portfólia od indexu nijak zásadne neodchyľuje. Dôsledkom potom je nielen spomínaná dlhodobá dominancia štátnych dlhopisov ČR, ale obvykle aj to, že ukazovatele ako modifikovaná durácia či výnos do splatnosti sa v prípade portfólia od indexu dramaticky nelíšia, aj keď rozdiely tu sú.

Hoci je zloženie portfólia obvykle relatívne podobné benchmarku, je fond aktívne riadený. Všeobecné kritériá pre výber dlhopisov do portfólia vychádzajú najmä z požiadaviek na vysokú kreditnú kvalitu či zaujímavé úročenie alebo aj sektorovú rozmanitosť emitentov.

Pri samotnom riadení fondu hrá hlavnú úlohu predikcia zmeny tvaru a posunu korunovej výnosovej krivky na základe výhľadu portfólio manažmentu na dlhopisové trhy všeobecne, ale aj podľa vývoja dôležitých makroekonomických veličín vrátane inflácie a úrokových sadzieb.

Očakávaný pohyb korunovej výnosovej krivky slúži na stanovenie priemernej splatnosti držaných dlhopisov s cieľom dosahovať dlhodobo kladnú výkonnosť za cenu krátkodobých až strednodobých výkyvov.

Aj napriek aktívnej správe a možnosti odchýliť sa od benchmarku by sa priemerná durácia portfólia mala pohybovať v rozmedzí ± 2 roky oproti úrovni benchmarku.
 

Plusy a mínusy

+          Zaujímavý výnos do splatnosti ponúkajúci možnosť zhodnotenia do budúcnosti

+          Korunová investícia bez menového rizika

-           Nízka diverzifikácia spojená s investíciou primárne do jedného druhu aktív

 

Dáta fondu k 29.12.2022

Veľkosť fondu

1 366 mil. CZK

Daňový domicil

Luxembursko

ISIN

LU0082087437

Typ fondu

dlhopisový

Typ výnosu

kapitalizačný

Vznik fondu

október 1997

Vstupný poplatok

max. 5,0 %

Manažérský poplatok

1,0 %; OCF: 1,3 %

Benchmark

ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government

 

Vysoký rating

Graf 1 zachytáva zloženie fondu z pohľadu ratingu a asi nikoho neprekvapí, že dominantné zastúpenie majú dlhopisy s ratingom AA (resp. AA- podľa ratingovej agentúry Standard & Poor's, ak by sme chceli byť úplne presní), čo zodpovedá ratingu Českej republiky.
 

Graf 1: Portfólio podľa regiónov k 30.11.2022

 

Keď sa na zloženie portfólia pozrieme z pohľadu sektorov, tak cca 92 % tvoria štátne dlhopisy, necelé tri percentá pripadajú na finančné služby a zhruba 2 % na nadnárodné organizácie.

Z regionálneho pohľadu ide pri 95 % o investície v Českej republike, ktoré so spomínanými cca 2 % nasledujú nadnárodné organizácie.
 

Tabuľka 1: 10 najväčších pozícií k 30.11.

Czech Republic RegS 0.450% 2023-10-25

17,5 %

Czech Republic 1.250 % 2025-02-14

8,8 %

Czech Republic 1.500% 2040-04-24

8,5 %

Czech Republic RegS 2.400% 2025-09-17

7,8 %

Czech Republic RegS 2.500% 2028-08-25

6,2 %

Czech Republic 1.7500% 2032-06-230

6,1 %

Czech Republic RegS 4,850% 2057-11-26

5,7 %

Czech Republic 2.750% 2029-07-23

5,6 %

Czech Republic 1.200% 2031-03-13

4,3 %

Czech Republic RegS 4.200% 2036-12-04

4,1 %

Celkem

74,6 %

 

Inak povedané, z toho či onoho pohľadu sa potvrdzuje, že portfólio portrétovaného fondu tvoria celkom dominantne české štátne dlhopisy. Zároveň je tiež zrejmé, že portfólio fondu je plne zainvestované, s úplne minimálnym podielom hotovosti.

K 28.11.2022 platilo, že durácia portfólia dosahovala na 5,63 roka, čo je mierne menej ako v prípade benchmarku, kde bola durácia 5,85 rokov. Priemerný výnos do splatnosti portfólia bol k rovnakému dátumu na úrovni 5,45 %, čo je naopak mierne viac ako v prípade benchmarku (5 %).
 

Tabuľka 2: Dáta k portfóliu k 28.11.2022

Durácia

5,63

Priemerný úverový rating

AA-

Výnos do splatnosti

5,45 %

 

 

Vývoj s trhom

Grafy 2 a 3 porovnávajú korunovú výkonnosť portrétovaného fondu, benchmarku v podobe ICE BofA Merrill Lynch Czech Republic Government a tiež priemeru niekoľkých v ČR dostupných fondov zameraných aj na české štátne dlhopisy.
 

Graf 2: Fond a priemer konkurencie proti indexu – absolútne v CZK

Graf 3: Fond a priemer konkurencie proti indexu –
relatívne

Ako je z grafov vidieť, vývoj fondu je veľmi podobný, aj keď nie totožný, benchmarku reprezentujúceho vývoj českého dlhopisového trhu. Celkovo fond síce na sledovanej päťročnej perióde za benchmarkom zaostal, vykazoval však nižšiu volatilitu (pozri tabuľku kvantitatívnych ukazovateľov). Spomínaná strata je navyše menšia ako celková nákladovosť fondu.

Aj pri porovnaní s priemerom konkurencie je zrejmá celkom logická podobnosť vo vývoji, avšak fond si v tomto ohľade vedie napospol mierne lepšie ako priemer (avšak vykazuje vyššiu volatilitu). To napokon potvrdzujú aj grafy 4 a 5, ktoré už fond porovnávajú s niekoľkými v ČR dostupnými dlhopisovými fondmi, ktorých portfólio je tiež dominante tvorené českými štátnymi dlhopismi, aj keď jednotlivé stratégie fondov sa prirodzene líšia. Ako je však z grafov vidieť, portrétovaný fond si v tomto porovnaní vedie dobre.
 

Graf 4: Porovnanie s vybranou konkurenciou – absolútne v CZK

Graf 5: Porovnanie s vybranou konkurenciou –
relatívne 

Najmä rok 2022 bol pre dlhopisy ako také, tie české nevynímajúc, veľmi ťažký (niektoré trhy zaznamenali najvyššie straty za mnoho desiatok rokov) a nie je tak prekvapením, že aj portrétovaný fond skončil v mínuse. Na druhú stranu ale platí, že výnos do splatnosti okolo 5,5 % ponúka zaujímavú príležitosť do budúcnosti, hoci samozrejme bude záležať na mnohých faktoroch, najmä na krokoch centrálnych bánk.

NN (L) International Czech Bond môže vďaka svojej profilácii poslúžiť ako zaujímavá súčasť portfólií väčšiny investorov, ktorí chcú získať expozíciu na české štátne dlhopisy. Fond totiž ponúka aktívnu správu, ale zároveň sa od benchmarku až príliš výrazne nevzďaľuje.
 

Kvantitatívne ukazovatele fondu (dáta k 29. 12. 2022)

 

Fond

Index

 

Výkonnosť v CZK

1 rok (od 31.12.21)

-9,4 %

-8,3 %

2 roky (od 31.12.20)

-18,2 %

-17,2 %

3 roky (od 27.12.19)

-15,4 %

-13,4 %

5 rokov (od 29.12.17)

-13,6 %

-9,9 %

5 rokov p.a.

-2,9 %

-2,1 %

 

Riziko (peróoda 3 roky od 12/2019)

 

 

Volatilita p.a.

6,9 %

7,9 %

Beta

0,86   

index

Beta bear

0,84    

index

Alfa (anualizovaná)

-1,5 %

index

Korelácia

0,99

index

Max. pokles – mesiac

-3,4 %

-4,1 %

Max. pokles – rok

-16,6 %

-16,8 %

Max. pokles/nutný rast

-23,7 % / 31 %

-23,1 % / 30,1 %

Výpočty z predajných cien v CZK, prípadné dividendy reinvestované.

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 1/2023, str. 18-19. Celý článok nájdete na stiahnutie pod odkazom nižšie.

 

Neprehliadnite

Plane from above

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
Example Link Prečítať chevron_right
Ocean

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2023

07.08.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k investíciám do akcií.
Example Link Prečítať chevron_right
Solar panels at dusk

Prečo sa oplatí investovať pravidelne

18.07.2023
Pravidelné investovanie môže slúžiť ako na budovanie finančnej rezervy do budúcnosti, tak ako nástroj na zníženie investičného rizika.
Example Link Prečítať chevron_right
Colorful stairs pavement

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - júl 2023

03.07.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k rozvíjajúcim sa trhom.
Example Link Prečítať chevron_right