Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs US Equity Income

15.12.2023

Aktívne riadený akciový fond, ktorý cieli na americké spoločnosti s atraktívnym dividendovým výnosom. Na perióde troch rokov si vedie lepšie ako väčšina u nás dostupných fondov s podobnou stratégiou.

Goldman Sachs US Equity Income je aktívne riadený akciový fond, ktorý môžete v Českej republike kúpiť hneď v niekoľkých triedach. Ako už naznačuje samotný názov, fond obsahuje slovo „income“ alebo príjem. Cieľom fondu je investovať primárne do akcií so zaujímavým dividendovým výnosom a stratégia fondu sa teda zameriava na hodnotové spoločnosti.

Hoci je stratégia fondu postavená na výbere konkrétnych spoločností, fond určite uplatňuje limity, pokiaľ ide napríklad o odchýlky v rámci sektorového zloženia, a to voči indexu S&P 500. Zloženie fondu ako takého sa však bude od tohto indexu výrazne líšiť.

Z logiky veci vyplýva, že sa fond zameriavame na spoločnosti so stabilnou a relatívne vysokou dividendou. Respektíve portfólio manažéri vyberajú také akcie, pri ktorých očakávajú, že vďaka silnej finančnej situácii a podnikaniu ponúknu udržateľný dividendový výnos.

Neoddeliteľnou súčasťou investičnej stratégie je, rovnako ako u mnohých ďalších fondov od Goldman Sachs, udržateľné investovanie, teda ESG kritériá.


Dominantné IT

Graf 1 zachytáva sektorové zloženie fondu platné ku koncu októbra a je z neho na prvý pohľad zrejmé, že v súlade s indexom S&P 500 pripadá aj v portfóliu fondu najvyššia váha na spoločnosti zo sektora IT. Oproti indexu S&P 500 je však zastúpenie technologických spoločností o asi dva percentuálne body nižšie a naopak váha zdravotníctva je asi o dva percentuálne body vyššia. Výraznejšia odchýlka je však viditeľná v prípade priemyselných spoločností, ktoré tvoria takmer 13 % portfólia, zatiaľ čo v spomínanom indexe na ne pripadá len okolo 8 %. Podvážený je naopak napríklad cyklický spotrebný tovar.

Pripomeňme ale, že fond je postavený na výbere konkrétnech spoločností a sektorové zloženie je tak výsledkom tohto výberu, skôr ako pre- alebo podvažovanie daných sektorov.

  

 

Zaujímavý výnos


Grafy 2 a 3 porovnávajú do koruny prepočítanú dolárovú výkonnosť portrétovaného s ďalšími v Českej republike dostupnými akciovými fondmi, ktoré tiež cielia na americké akcie s prevažne hodnotovým štýlom. Opäť všetko po prepočte do koruny. Ako je z oboch grafov zrejmé, portrétovaný fond si v tomto porovnaní vedie dobre, keď v grafe zachytené fondy napospol v posledných troch rokoch výkonnostne poráža.

Goldman Sachs US Equity Income uvítajú zástancovia aktívne riadených fondov, ktorí preferujú hodnotový štýl investovania s dôrazom na dividendové akcie.

   

Ide o článok prevzatý z časopisu Fondshop z 28. novembra 2023 (str. 21). Celý článok nájdete tu.

Vyjadrené pohľady a názory sú názory autora článku, iba pre informačné účely a nepredstavujú žiadne investičné rady alebo odporúčania od Goldman Sachs Asset Management a môžu sa zmeniť. Spoliehali sme a predpokladali (bez nezávislého overenia) presnosť a úplnosť takýchto informácií a nie vždy sa plne stotožňujeme s pohľadmi a názormi tu uvedenými.

Jednotlivé tímy správy portfólia pre Goldman Sachs Asset Management môžu mať pohľady a názory a/alebo prijímať investičné rozhodnutia, ktoré v určitých prípadoch nemusia byť vždy v súlade s pohľadmi a názormi vyjadrenými v tomto dokumente.Dôležité rizikové upozornenie

Táto publikácia bola pripravená s najvyššou možnou odbornou starostlivosťou. Dáta, informácie, porovnanie, analýzy, hodnotenia, komentáre a investičné výhľady v nej obsiahnuté sú žurnalistické výtvory a nesmú byť považované za akúkoľvek ponuku na nákup alebo predaj nejakého investičného inštrumentu alebo iné investičné odporúčania.

Vydavateľ MONECO spol. s r.o. alebo iné prepojené subjekty a osoby môžu vlastniť alebo vykonávať obchodné transakcie so sledovanými alebo odvodenými finančnými inštrumentmi alebo poskytovať také investičné odporúčania či sprostredkovávať obchody pre svojich klientov. Hodnotenie zamestnancov podieľajúcich sa na tvorbe analýz, komentárov či iných článkov nie je podmienené, ani nie je priamo či nepriamo závislé na činnostiach, ktoré spoločnosť MONECO spol. s r.o. môže vykonávať s analyzovanými alebo odvodenými finančnými inštrumentmi v rámci poskytovania poradenstva a/alebo pri sprostredkovaní obchodov pre svojich klientov.

MONECO spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za kompletnosť, správnosť, včasnosť ani presnosť publikovaných informácií. MONECO spol. s r.o. nenesie žiadnu priamu alebo nepriamu, náhodnú, následnú alebo akúkoľvek inú zodpovednosť za prípadné finančné alebo iné majetkové ujmy spôsobené akýmkoľvek použitím publikovaných dát a informácií.

Emitenti, predajcovia, či sprostredkovatelia analyzovaných investičných nástrojov nie sú spravidla oboznámení s obsahom a výsledkami analýz a komentárov pred ich zverejnením a tieto nie sú zároveň z ich strany žiadnym spôsobom upravované. Analýzy produktov sú vytvárané nezávisle na základe interných finančných a ekonometrických modelov a metodických postupov.

Predchádzajúce výnosy a rast trhovej hodnoty investičných inštrumentov nezaručujú dosiahnutie rovnakej výkonnosti v budúcich obdobiach. Aktuálna trhová hodnota investičných inštrumentov a majetku a príjmov z neho môže výrazne stúpať aj výrazne klesať a nie je zaručená návratnosť pôvodne investovaných finančných prostriedkov. Výnosy v zahraničných menách sú ďalej ovplyvňované aktuálnymi výmennými kurzami mien, ktoré môžu tieto výnosy ďalej zvyšovať, ale aj znižovať. Niektoré sledované alebo im odvodené finančnými inštrumentmi a trhmi môžu byť veľmi kolísavé a investori môžu utrpieť významné a nevratné finančné straty.

Odporúča sa vždy vyhľadať kvalifikovaného investičného alebo bankového poradcu. Alokácia finančných investícií musí byť vždy konkrétne a individuálne posúdená kvalifikovaným finančným poradcom v kontexte celkového majetku investora, jeho rizikových preferencií, jeho prípadných pasív a záväzkov, jeho investičného horizontu a tiež na základe jeho predchádzajúcich skúseností v oblasti kapitálových investícií.

Dáta a informácie obsiahnuté v tejto publikácii boli získané z renomovaných zdrojov, ktoré sú považované za spoľahlivé. Dáta a informácie obsiahnuté v tejto publikácii sú oneskorené vzhľadom na aktuálny stav vďaka technologickým oneskoreniam výroby periodika. Niektoré názvy spoločností, investičných inštrumentov a iných finančných produktov a subjektov sú v periodiku uvádzané iba informatívne av skrátenej podobe.

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right