Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu NN (L) European Sustainable Equity

13.11.2020

Na Európu zameraný akciový fond, ktorý kladie veľký dôraz na udržateľnosť a ESG kritériá. V ČR je dostupný v eurovej, aj voči nej do koruny zaistenej triede.

Spoločnosť NN Investment Partners ponúka v Česku aj na Slovensku početnejšiu skupinu akciových fondov, výber rôzne rizikových dlhopisových fondov aj niekoľko zmiešaných fondov. Nižšie si predstavíme na vyspelú Európu zameraný vyvážený zmiešaný fond, ktorý uplatňuje v investičnom procese princípy udržateľného rozvoja a disponuje menovo zaistenou korunovou triedou voči základnej eurovej.

Zodpovední emitenti z Európy

Zmiešaný fond NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable vyvážene diverzifikuje svoje portfólio do eurových dlhopisov investičného stupňa a západoeurópskych akcií. Emitenti týchto cenných papierov musia ctiť zásady trvalo udržateľného rozvoja a spĺňať rôzne ESG kritériá týkajúce sa ochrany životného prostredia, sociálnej zodpovednosti a transparentnej správy, resp. nesprávať sa v týchto oblastiach aspoň kontroverzne.

Fond porovnáva svoju výkonnosť so zloženým benchmarkom, na ktorom sa podieľa 50 % index eurových dlhopisov Bloomberg Barclays Euro Aggregate a 50 % index západoeurópskych blue-chip akcií MSCI Europe. Menové riziko pritom kompletne zaisťuje už v základnej eurovej triede.

Investičný proces rešpektuje rozdelenie portfólia do štyroch základných tried aktív na štátne dlhopisy, zelené dlhopisy príbuzné štátnym, korporátne dlhopisy a akcie s tým, že zelené a korporátne dlhopisy môžu na rozdiel od štátnych spadať najviac z 5 % do špekulatívneho ratingového pásma. V každej triede sa realizuje fundamentálna analýza jednotlivých korporátnych aj štátnych emitentov, resp. ich cenných papierov v duchu prístupu zdola nahor (bottom-up) a dochádza aj k systematickému vyhodnocovaniu radu ESG kritérií. Fundamentálna analýza berie do úvahy ako valuačné a cyklické faktory, tak aj aktuálny trhový sentiment, momentum a likviditu. Prihliada sa aj k rôznym kvalitatívnym signálom, medzi ktoré patria nečakané šoky alebo (geo)politické prekvapenia. Na základe uvedených faktorov prejavuje portfólio management aktívne preferencie taktickou alokáciou aktív pri dodržiavaní interných investičných limitov. Celkové zastúpenie akciovej a dlhopisovej zložky sa nesmie odchýliť od neutrálnej alokácie 50:50 o viac ako 10 percentuálnych bodov. Váha jednej akciovej pozície v portfóliu môže byť najviac 5 % a relatívne k benchmarku nesmie prekročiť ± 3 pb. Fond navyše cieli nízku výkonnostnú odchýlku od benchmarku (ex-ante tracking error) na 2% p.a., resp. zachováva ju v povolenom mantineli do 4 % p.a.

Sledovanie princípov udržateľného rozvoja vyžaduje u štátnych dlhopisov nadpriemerné ESG skóre príslušných krajín v podobe nízkeho vnímania korupcie, priateľského prostredia na podnikanie, dostatočného ľudského rozvoja, vlády zákona a dobrej environmentálnej politiky. U korporátnych dlhopisov a akcií vylučuje manažérsky tím emitentov, ktorí sa dopúšťajú kontroverzných aktivít z hľadiska ESG ako je produkcia nekonvenčných zbraní, obchod so zbraňami s protistranou zaťaženou embargom, výroba tabaku, ťažba ropy z bridlíc alebo dechtových pieskov, jadrová energia, spracovanie zvieracej kože, hazardné hry a zábava pre dospelých. Dôraz sa kladie aj na rad pozitívnych ESG kritérií na čele s nízkou uhlíkovou stopou. Manažérsky tím verí, že sledovanie cieľov udržateľného rozvoja emitentmi prináša fondu dodatočný zdroj výnosu.

Nadvážené zelené dlhopisy

Graf 1 ukazuje zloženie portfólia portrétovaného fondu na konci septembra podľa hlavných tried aktív. Základné rozdelenie investícií do akciovej a dlhopisovej (konzervatívnej) zložky zodpovedá neutrálnemu pomeru 50:50. V porovnaní s benchmarkom však fond výrazne nadväzuje zelené dlhopisy (+10 pb.) a mierne aj korporátne dlhopisy (+2 pb.) alebo hotovosť (+5 pb.) na úkor štátnych dlhopisov (-17 pb.). K emitentom zelených dlhopisov s nadpriemerným ESG skóre podľa metodiky spoločnosti Sustainalytics patria najčastejšie subjekty v štátnom vlastníctve (45 % z tejto triedy), municipality (27 %) a nadnárodné organizácie (19 %). Medzi štátnymi dlhopismi preferuje fond 10ročné talianské a v rámci korporátnych dlhopisov sektory menej zaťažené covidovou krízou ako napr. utility, komunikácia, potraviny a nápoje, farmácia, chemikálie alebo financie vzhľadom k novým reguláciám proti rozmachu úverov v zlyhaní. Dlhopisová zložka má mierne podváženú modifikovanú duráciu (3,4 vs. 3,8). Akciová zložka prednostne zahŕňa firmy, ktoré ponúkajú udržateľné či inovatívne riešenia a majú pod kontrolou svoj rast a tržby. Sektorové preferencie sú podobné ako u korporátnych dlhopisov až na vyššiu váhu IT.

Veľký náskok s výkyvmi

Grafy 2 a 3 porovnávajú 5ročnú výkonnosť portrétovaného fondu v menovo zaistenej eurovej aj menovo zaistenej korunovej triede s eurovou výkonnosťou benchmarku a priemeru konkurencie eurových vyvážaných zmiešaných fondov z databázy Morningstar. Je vidieť, že u portrétovaného fondu prevážila počas posledných 5 rokov výrazná nadvýkonnosť proti priemeru konkurencie vďaka značnému náskoku v období od marca 2019. Ten nakoniec pomohol eurovej triede fondu prekonať benchmark, hoci korunová trieda vzhľadom k nákladom na menové zabezpečovanie zaostávala za eurovou do februára 2018 a v menšej miere aj od marca do augusta 2020. Fondu možno vytknúť časovo nerovnomernú relatívnu výkonnosť, lebo si do roku 2018 viedol horšie ako benchmark a v korunovej triede navyše do jari 2018 nestačil na priemer konkurencie.

Vybrané iné vyvážené zmiešané fondy s korunovou triedou v grafoch 4 a 5 diverzifikujú akciovú zložku na rozdiel od portrétovaného fondu globálne, pričom fondy Generali, Amundi a ČSOB v nej nadväzujú vyspelú Európu. Ani jeden sa však tak silno nehlási k stratégii udržateľného rozvoja ako portrétovaný fond. Porovnanie je preto len orientačné, avšak ako najvážnejší vzdialení konkurenti vystupujú Amundi Fund Solutions - Balanced a Generali Fond zmiešaný dynamický. Výhoda portrétovaného fondu spočíva v schopnosti prekonať všetkých konkurentov v korune pri mierne nižšej volatilite.

 

NN (L) Patrimonial Balanced European Sustainable poslúži dobre ako dominantná alebo aj jediná pozícia v portfóliu investorom so strednou toleranciou k riziku, horizontom aspoň 5 rokov a preferenciou európskych akcií alebo témy udržateľného rozvoja.

 

Plusy a mínusy

+ Jedinečná investičná stratégia

+ Výrazná nadvýkonnosť od 3/2019

+ Zabezpečovanie menového rizika CZK/EUR

- Zaostávanie za BM aj konkurenciou do 12/2018

- Vyšší manažérsky poplatok u korunovej triedy a jej zaostávanie za eurovou do 2/18 a od 3/20

 

 

Zdroj: Časopis FOND SHOP 22/2020

 

 

Neprehliadnite

Plane from above

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
Example Link Prečítať chevron_right
Ocean

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - august 2023

07.08.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k investíciám do akcií.
Example Link Prečítať chevron_right
Solar panels at dusk

Prečo sa oplatí investovať pravidelne

18.07.2023
Pravidelné investovanie môže slúžiť ako na budovanie finančnej rezervy do budúcnosti, tak ako nástroj na zníženie investičného rizika.
Example Link Prečítať chevron_right
Colorful stairs pavement

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov - júl 2023

03.07.2023
Vývoj trhov z makroekonomického pohľadu, z pohľadu jednotlivých tried aktív a komentár k rozvíjajúcim sa trhom.
Example Link Prečítať chevron_right