Plane from above

Strúhanka

Napísali o nás: Portrét fondu Goldman Sachs Global Equity Income

24.08.2023
  • Globálny akciový fond, ktorý cieli na dividendové spoločnosti obchodované primárne na vyspelých trhoch.
  • Na päťročnej perióde poráža priemer konkurencie aj na dividendy zameraný globálny index.

V minulom roku sa zmenil vlastník spoločnosti NN Investment Partners, keď ju kúpila spoločnosť Goldman Sachs. Tohto roku začiatkom marca tak došlo k premenovaniu fondov NN na Goldman Sachs. Zachovaná ale samozrejme bola široká ponuka dlhopisových, zmiešaných aj akciových fondov a práve na jeden akciový fond sa pozrieme v tomto texte.

 

Dividendy na prvom mieste

Goldman Sachs Global Equity Income (predtým NN (L) Global High Dividend) je globálny akciový fond, ktorý svojou stratégiou cieli na tzv. dividendové spoločnosti. V ČR je k dispozícii ako v základnej eurovej triede, tak v triede, ktorá voči tej eurovej menovo zaisťuje do koruny.


 

Stratégia fondu je založená na aktívnej správe a využití metódy stock-pickingu. Uplatňovaný je prístup bottom-up, teda zdola nahor, keď podstatný je skutočne primárne výber danej spoločnosti a sektorové alebo regionálne zloženie je potom výsledkom práve tohto procesu, nie dôrazu napríklad na makro faktory.

Cieľom portfólio manažérov pritom nie je v rámci fundamentálnej analýzy iba maximalizácia výnosu ako takého, ale dôraz je kladený na rizikovo očistený výnos. Inak povedané, dôležitý je nielen samotný výnos, ale aj rizikovosť danej investície.

Výsledné portfólio obvykle tvorí 60 až 100 spoločností, ktoré by sa v čase nákupu mali obchodovať s diskontom proti ich „férovej“ cene. Tým kľúčovým dôvodom pre výber spoločností je samozrejme ich dividendový výnos, jeho stabilita, potenciál ďalšieho zvyšovania, celková úroveň cash flow a tak ďalej.


Akýkoľvek odkaz na konkrétnu spoločnosť alebo cenný papier nepredstavuje odporúčanie kúpiť, predať, držať alebo priamo investovať do spoločnosti alebo jej cenných papierov.

Mimo klasické finančné ukazovatele je neoddeliteľnou súčasťou investičného procesu tiež dôraz na ESG kritériá.

Hoci fond priamo nesleduje žiadny benchmark, ako svoj referenčný index z pohľadu napríklad regionálneho zloženia berie index MSCI World, čo teda znamená, že sa portfólio zameriava primárne na spoločnosti obchodované na burzách vyspelých krajín. Investičné limity ale v tomto ohľade nie sú vyložene striktné a platí, že z regionálneho pohľadu sa môže fond od indexu MSCI World odchýliť o ± 15 pb. A v prípade sektorov je odchýlka stanovená na ± 10 pb. Fond navyše môže doplnkovo investovať aj mimo krajín zahrnutých v tomto indexe, teda napríklad do akcií na rozvíjajúcich sa trhoch, ako je Čína.

 

Tradičné sektory

Graf 1 ukazuje, že hoci fond napriek tomu dominantne investuje na vyspelých trhoch, váha napríklad USA je oproti indexu MSCI World nižšia o cca 10 pb. (58,2 % vs. 69,4 %). Nižšie je v tomto ohľade aj zastúpenie Japonska (3 % vs. 6 %) a naopak váha európskych búrz je vyššia. Ako sme však uviedli, regionálne zloženie je jednoducho a jednoducho výsledkom výberu konkrétnych akciových pozícií, čo platí aj pre sektorové zloženie zachytené v grafe 4. Z neho je však zrejmé, že fond z logiky veci inklinuje k tradičným, alebo ak chcete „bezpečnejším sektorom“, ako sú financie, zdravotníctvo, necyklické SZ, popr. aj priemysel. Naopak váha IT je oproti indexu MSCI World nižšia. Aj keby sme regionálne a sektorové zloženie porovnali s indexom MSCI World High Dividend, ktorý tiež cieli na spoločnosti vyplácajúce vysoké dividendy, narazíme rovnako na rozdiely a je teda zrejmé, že fond je skutočne aktívne riadený.


Zobrazené pozície a alokácie fondov sú k uvedenému dátumu, nie sú auditované a nemusia reprezentovať súčasné alebo budúce investície. Uvedené pozície a alokácie fondu nemusia predstavovať všetky investície fondu a môžu sa kedykoľvek zmeniť. Uvedené pozície fondu by sa nemali zohľadňovať pri investičných rozhodnutiach a nemali by sa vykladať ako prieskum alebo investičné poradenstvo týkajúce sa konkrétnych cenných papierov. Súčasné a budúce pozície podliehajú riziku. Budúce investície môžu, ale nemusia byť ziskové.


Dobrý výnos

Grafy 2 a 3 porovnávajú výkonnosť do koruny zaistenej triedy fondu s indexmi MSCI World a MSCI World High Dividend, rovnako ako so širokým priemerom konkurencie akciových UCITS fondov, ktoré tiež cielia na dividendové akcie. Indexy aj priemer konkurencie sú zachytené v EUR, vzhľadom k simulácii menového zaistenia.


 

Ako je z grafov vidieť, hoci fond na päťročnej perióde zaostáva za výnosom indexu MSCI World, index MSCI World High Dividend (čo je presnejšie porovnanie), aj priemer konkurencie portrétovaný fond pomerne jasne poráža.  


Minulá výkonnosť nepredpovedá budúce výnosy a nezaručuje budúce výsledky, ktoré sa tak môžu líšiť.​​​​​​​

Z grafov, rovnako ako z tabuľky kvantitatívnych ukazovateľov tiež vyplýva, že fondu sa voči indexu, resp. aj priemeru konkurencie darí najmä v poslednom cca roku, kedy dosiahol úplne jasnú nadvýkonnosť.


 

Grafy 5 a 6 potom porovnávajú výkonnosť portrétovaného fondu už s konkrétnymi v SR dostupnými fondmi s podobnou stratégiou. Vzhľadom na to, že takýchto fondov, ktoré by zároveň zaisťovali do koruny, nie je v ČR veľa, sú tentoraz v grafe zachytené napospol základnej menovej triedy fondov po prepočte do koruny. Ako je vidieť, portrétovaný fond si v tomto porovnaní vedie dobre a patrí k tým jednoznačne najvýnosnejším. Je potom už len na investorovi, akú menovú triedu fondu bude preferovať.

Goldman Sachs Global Equity Income môže vďaka svojej stratégii poslúžiť aj ako základná akciová pozícia tým investorom, ktorí preferujú aktívnu správu, dividendové akcie a tiež zameranie najmä na vyspelé akciové trhy.

 

Prevzaté z časopisu Fond Shop 15-16/2023, str. 20-21. Celý článok najdete na stiahnutie tu.

 

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme aj na možné kolísanie výnosov z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Investície do akcií podliehajú trhovému riziku, čo znamená, že hodnota cenných papierov, do ktorých investuje, môže stúpať alebo klesať v závislosti od vyhliadok jednotlivých spoločností, konkrétnych odvetví a/alebo všeobecných ekonomických podmienkach. Rôzne investičné štýly (napr. „rast“ a „hodnota“) majú tendenciu sa posúvať v prospech a v neprospech a niekedy môže stratégia zaostávať za inými stratégiami, ktoré investujú do podobných tried aktív. Trhová kapitalizácia spoločnosti môže tiež zahŕňať väčšie riziká (napr. spoločnosti s „malou“ alebo „strednou“ kapitalizáciou) ako tie, ktoré sú spojené s väčšími, zavedenejšími spoločnosťami a okrem nižšej likvidity môže podliehať prudším alebo nevyspytateľným cenovým pohybom.

Toto marketingové oznámenie zverejňuje Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská spoločnosť UCITS/AIF so sídlom v Holandsku, a je určené iba profesionálnym investorom podľa smernice MiFID. Táto marketingová komunikácia má iba informačný charakter a nepredstavuje ponuku alebo výzvu na kúpu alebo predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii alebo poskytovaní investičných služieb alebo investičného výskumu. I keď bola venovaná zvláštna pozornosť obsahu tohto marketingového oznámenia, nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, čo sa týka správnosti alebo úplnosti týchto informácií.

Informácie uvedené v tejto komunikácii sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie uvedené v tejto komunikácii sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žiadna iná spoločnosť alebo jednotka patriaca do skupiny Goldman Sachs Group Inc. ani žiadny z jej riaditeľov alebo zamestnancov nemôže niesť priamo ani nepriamo zodpovednosť za toto marketingové oznámenie.Použitie informácií obsiahnutých tomto marketingovom oznámení je na vaše vlastné riziko. Toto marketingové oznámenie a informácie ním obsiahnuté nie sú určené na distribúciu alebo použitie inou osobou inej krajine, kde investičné fondy ani služby tu uvedené nie sú povolené ani registrované na distribúciu, alebo ktorých je šírenie informácií o fondoch či službách zakázané.

Odkazy na indexy, benchmarky alebo iné merítka relatívnej výkonnosti trhu za určité časové obdobie sú poskytované len pre vašu informáciu a neznamenajú, že portfólio dosiahne podobné výsledky. Zloženie indexu nemusí odrážať spôsob, akým je portfólio zostavené. Zatiaľ čo sa investičný manažér snaží navrhnúť portfólio, ktoré odráža vhodné rizikové a výnosové vlastnosti, charakteristiky portfólia sa môžu líšiť od charakteristík porovnávacieho indexu.

Goldman Sachs Global Equity Income  je podfondom Goldman Sachs Funds III so sídlom v Luxembursku. Goldman Sachs Funds III je riadne schválený Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Luxemburgu. Fond aj podfond sú registrované pri CSSF. Prospekt, dokument Kľúčové informácie pre investorov, informácie o aspektoch fondu súvisiacich s udržateľnosťou (ako je klasifikácia SFDR) a ďalšie zákonom požadované dokumenty týkajúce sa fondu (obsahujúce informácie o fonde, nákladoch a súvisiacich rizikách) sú k dispozícii na www.gsfondy.sk (sekcia Fondy) v jazyke krajiny kde je oznámený na účely uvádzania na trh. Spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V. sa môže rozhodnúť o ukončení uvádzania fondu na trh v súlade s článkom 93a smernice SKIPCP a článkom 32a smernice AIFM, ako bola implementovaná do holandského práva v článkoch 2:121ca a 2:124.0a Wft. Informácie o právach investorov a mechanizmoch kolektívneho odškodnenia sú k dispozícii na www.gsfondy.sk (v časti Spoločnosť – Povinne zverejňované informácie).

Táto marketingová komunikácia nie je určená osobám napĺňajúcim definíciu „US Person“, tak ako je definovaná v oddiele 902 nariadenia S amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933, a nie je zamýšľaná ani sa nesmie používať na predaj investícií alebo úpis cenných papierov v krajinách, kde to príslušné orgány alebo právne predpisy zakazujú. Všetky nároky vyplývajúce z podmienok tohto vylúčenia zodpovednosti alebo v súvislosti s ním sa riadia českým právom.

Akýkoľvek odkaz na konkrétnu spoločnosť alebo cenný papier nepredstavuje odporúčanie kúpiť, predať, držať alebo priamo investovať do spoločnosti alebo jej cenných papierov. Nemalo by sa predpokladať, že investičné rozhodnutia prijaté v budúcnosti budú ziskové alebo sa budú rovnať výkonnosti cenných papierov, o ktorých sa hovorí v tomto dokumente.

Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky, ktoré sa môžu líšiť. Hodnota investícií a výnosy z investícií budú kolísať a môžu klesať aj stúpať. Môže dôjsť k strate istiny.

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right