Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Komentář k vývoji dluhopisového trhu

17.04.2024

Vývoj ve světě

Od konce roku 2023 v důsledku vyšší než očekávané americké inflace trh změnil názor na rychlost tempa snižování úrokových sazeb v USA, což vedlo k růstu úrokových sazeb (a poklesu cen dluhopisů) nejen v USA, ale i po celém světě. Výnos do splatnosti amerických desetiletých státních dluhopisů vzrostl z 3.88 % na konci roku 2023 na 4.52 % 12. dubna, zatímco výnos stejně dlouhých německých státních dluhopisů vzrostl z 2.02 % na 2.39 % a výnos českých desetiletých státních dluhopisů vzrostl z 3.76 % na 4.21%. Prakticky na celém světě tak od počátku roku mají dluhopisové indexy (a dluhopisové fondy) zápornou výkonnost. Toto se paradoxně týká i České republiky, bez ohledu na to, že česká inflace klesala rychleji než očekával trh či ČNB a ČNB poměrně razantním způsobem snižuje krátkodobé úrokové sazby. 

 

Predikce budoucího vývoje dle trhu

Růst dlouhodobých úrokových sazeb zvedl i tržní očekávání budoucího vývoje. Trh českých úrokových swapů trh nyní předpokládá, že na konci roku 2024 skončí krátkodobé úrokové sazby poblíž 4.20 %. Minimální hodnoty cca 3.80 % by měly dosáhnout na konci dubna 2025, kde by měly zůstat až do jara 2029, kdy by znovu měly začít růst. Jinými slovy, trh znovu přestal očekávat, že by se sazby měly někdy dostat na bývalou „normální“ úroveň 3 % a česká inflace v dlouhodobém horizontu zůstat tam, kde je, tedy na inflačním cíli ČNB okolo 2 %. 

 

Náš názor

Stále si myslíme, že budoucí směr pohybu krátkodobých úrokových sazeb je vcelku jasný – po celém světě půjdou dolů. Věříme, že české sazby na konci roku 2024 i 2025 budou níže, než si trh v tuto chvíli myslí, a v dlouhodobém horizontu takřka jistě klesnou pod 3.8 %. Současný výnos do splatnosti desetiletého českého státního dluhopisu ve výši nad 4 % považujeme za atraktivní, poskytující velmi zajímavý výnos nad míru inflace.

Z tohoto důvodu držíme duraci Goldman Sachs Czech Crown Bond Fund k 12.4.2024 na 5.98 (let) při výnosu do splatnosti 4.67 % (benchmark 5.69 při výnosu do splatnosti 4.15 %). Goldman Sachs Czech Crown Short Term Bond Fund měl duraci 0.94 let při výnosu do splatnosti 4.95 % (benchmark 1.01 při výnosu do splatnosti 4.76 %). Obě portfolia jsou plně zainvestovaná s minimální porcí hotovosti.


 


 

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

S investováním jsou spojena některá rizika. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Hodnota investice může kolísat a není zaručena návratnost investované částky. Upozorňujeme také na možné kolísání výnosů z důvodu výkyvů měnového kurzu.

Investice do cenných papírů s pevným výnosem podléhají rizikům spojeným s dluhovými cennými papíry obecně, včetně úvěrového rizika, rizika likvidity, úrokové sazby, předčasného splacení a rizika prodloužení. Ceny dluhopisů se mění nepřímo ke změnám úrokových sazeb. Obecný růst úrokových sazeb tedy může mít za následek pokles ceny dluhopisu. Hodnota cenných papírů s proměnlivou a pohyblivou úrokovou sazbou je obecně méně citlivá na změny úrokových sazeb než cenné papíry s pevnou úrokovou sazbou. Cenné papíry s proměnlivou a pohyblivou úrokovou sazbou mohou klesat na hodnotě, pokud se úrokové sazby nepohybují podle očekávání. Naopak hodnota cenných papírů s proměnlivou a proměnlivou sazbou se obecně nezvýší, pokud tržní úrokové sazby klesnou. Úvěrové riziko je riziko, že emitent nebude v prodlení s platbami úroků a jistiny. Kreditní riziko je vyšší při investování do dluhopisů s vysokým výnosem, známých také jako podřadné dluhopisy. Riziko předčasného splacení je riziko, že emitent cenného papíru může splatit jistinu rychleji, než se původně očekávalo. Riziko prodloužení je riziko, že emitent cenného papíru může splácet jistinu pomaleji, než se původně předpokládalo. Všechny investice s pevným výnosem mohou mít při zpětném odkupu nebo splatnosti nižší hodnotu, než je jejich původní cena.

Toto marketingové sdělení zveřejňuje Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská společnost SKIPCP/AIF se sídlem v Nizozemsku.Tato marketingová komunikace má pouze informační charakter a nepředstavuje nabídku nebo výzvu ke koupi nebo prodeji cenných papírů nebo k účasti na jakékoli investiční strategii nebo poskytování investičních služeb nebo investičního výzkumu. I když byla věnována zvláštní pozornost obsahu tohoto marketingového sdělení, nelze poskytnout záruku či prohlášení, výslovné nebo implicitní, co se týče správnosti nebo úplnosti těchto informací.

Vyjádřené pohledy a názory jsou pouze pro informační účely a nepředstavují doporučení Goldman Sachs Asset Management k nákupu, prodeji nebo držení jakéhokoli cenného papíru. Pohledy a názory jsou aktuální k datu této prezentace a mohou se změnit, neměly by být považovány za investiční poradenství.

Informace uvedené v této komunikaci se mohou kdykoliv změnit nebo aktualizovat bez předchozího upozornění. Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žádná jiná společnost nebo jednotka patřící do skupiny Goldman Sachs Group Inc. ani žádný z jejích ředitelů nebo zaměstnanců nemůže nést přímo ani nepřímo odpovědnost za toto marketingové sdělení.Použití informací obsažených tomto marketingovém sdělení je na vaše vlastní riziko. Toto marketingové sdělení a informace něm obsažené nejsou určeny pro distribuci nebo použití jinou osobou jiné zemi, kde investiční fondy ani služby zde uvedené nejsou povolené ani registrované k distribuci, nebo nichž je šíření informací o fondech či službách zakázáno.

Odkazy na indexy, benchmarky nebo jiná měřítka relativní výkonnosti trhu za určité časové období jsou poskytovány pouze pro vaši informaci a neznamenají, že portfolio dosáhne podobných výsledků. Složení indexu nemusí odrážet způsob, jakým je portfolio sestaveno. Zatímco se investiční manažer snaží navrhnout portfolio, které odráží vhodné rizikové a výnosové vlastnosti, charakteristiky portfolia se mohou lišit od charakteristik srovnávacího indexu.

Výnos do splatnosti (YTM) je úroková sazba, díky níž se současná hodnota peněžních toků dluhopisu rovná ceně dluhopisu nebo počáteční investici. YTM na deriváty, Treasury futures a úrokové swapy zahrnují dopad současných sazeb financování (kvůli změně zdroje dat nebyly sazby financování pro Treasury futures zahrnuty do výpočtu YTM přibližně od začátku roku 2020 do 9. listopadu 2022. Od 9. listopadu 2022 jsou Treasury futures zahrnuty). Na úrovni portfolia je YTM charakteristikou portfolia na základě jeho držby k určitému datu a je považován za výnos dlouhodobého dluhopisu vyjádřený jako anualizovaná míra návratnosti za předpokladu, že portfolio drží aktiva do splatnosti a úrokové sazby zůstanou konstantní. YTM nepředstavuje výkonnostní výnos pro portfolio a může se zvýšit nebo snížit v závislosti na současné hodnotě tržní ceny dluhopisu a také na počtu a velikosti zbývajících plateb.

Goldman Sachs Czech Crown Short Duration Bond a Goldman Sachs Czech Crown Bond je podfondem Goldman Sachs Funds IV se sídlem v Lucembursku. Goldman Sachs Funds IV je řádně schválen Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) v Lucemburku. Fond i podfond jsou registrovány u CSSF. Prospekt, dokument Klíčové informace pro investory, informace o aspektech fondu souvisejících s udržitelností (jako je klasifikace SFDR) a další zákonem požadované dokumenty týkající se fondu (obsahující informace o fondu, nákladech a souvisejících rizicích) jsou k dispozici na www.gsfondy.cz (sekce Fondy) jazyce země, kde je oznámen pro účely uvádění na trh. Společnost Goldman Sachs Asset Management B.V. se může rozhodnout o ukončení uvádění fondu na trh v souladu s článkem 93a směrnice SKIPCP a článkem 32a směrnice AIFM, jak byla implementována do nizozemského práva v článcích 2:121ca a 2:124.0a Wft. Informace o právech investorů a mechanismech kolektivního odškodnění jsou k dispozici na www.gsfondy.cz (v části Společnost – Povinně zveřejňované informace).

Investoři by si měli zjistit u svého distributora, zda fondy uvedené v tomto dokumentu patří do kategorie fondů, které jsou pro ně vhodné. Při rozhodování o investování do fondu by měly být zohledněny všechny charakteristiky, cíle a související rizika fondu, jak jsou popsána v prospektu. Propagovaná investice se týká nabytí podílových jednotek nebo akcií fondu, a nikoli podkladového aktiva, do kterého fond investuje.

Tato marketingová komunikace není určená osobám naplňující definici „US Person“, tak jak je definováno v oddíle 902 nařízení S amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, a není zamýšlena ani nesmí být používána k prodeji investic nebo úpisu cenných papírů v zemích, kde to příslušné orgány nebo právní předpisy zakazují. Veškeré nároky vyplývající z podmínek tohoto vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním se řídí českým právem.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right