Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

04.03.2024

Makro pohľad

 

Výroba

Znížená výrobná aktivita bola spôsobená odčerpávaním zásob, ktoré korigovalo prebytok z roku 2022, presunom spotrebiteľských výdavkov od tovaru k službám a slabým rastom v Číne. V USA podľa indexu ISM klesá výrobná aktivita už 15 mesiacov v rade, čo je tretia najdlhšia séria v histórii. Domnievame sa však, že výrobná aktivita je pripravená na oživenie vzhľadom na 1) odolný globálny rast, 2) blížiace sa uvoľnenie menovej politiky a 3) zvyšovanie počtu nových objednávok.


Rast

V 2. polovici roku 2023 sa medzinárodný hospodársky rast zastavil a Japonsko aj Veľká Británia vstúpili do technickej recesie. V Japonsku však rastie cestovný ruch a po každoročnom jarnom vyjednávaní odborov s vedením podnikov sa zrejme zvýšia aj mzdy, čo môže byť impulzom pre spotrebu a následne aj pre dopytovú infláciu. Spolu s podnikovou reformou, ktorá má zlepšiť finančnú situáciu japonských podnikov, by tieto faktory mali mať silnejší vplyv na budúcu výkonnosť akciových trhov než nedávne oslabenie rastu.


Menová politika

V USA došlo k miernemu spomaleniu dezinflácie , a to pravdepodobne z dôvodu oneskorenému vplyvu silného rastu miezd v roku 2023, ktorý však v nadchádzajúcich mesiacoch môže odznieť. Členovia Federálneho výboru pre voľný trh ( FOMC ) vyjadrili väčšie obavy z rizika reflácie než z potenciálne slabého rastu spôsobeného príliš reštriktívnymi sadzbami. Preto teraz očakávame, že Fed pristúpi k prvému zníženiu sadzieb až v júni. Predpokladáme, že v rovnakom termíne začnú sadzby znižovať aj ECB a BoE.

 


 

 

Trhový pohľad

 

Európské akcie

 

GRANOLAS , jedenásť spoločností, ktoré vykazujú silný rast ziskov, vysoké a relatívne stabilné marže a nízku volatilitu , prispeli za posledných dvanásť mesiacov k viac než 50 % výkonnosti indexu STOXX 600, čo je porovnateľné s príspevkom skupiny fantastickej sedmičky k výnosom indexu S&P 500. GRANOLAS historicky ponúkajú lepšie výnosy očistené o riziko než fantastická sedmička a v súčasnosti sú ocenené s 30 % diskontom P/E. Očakávame, že oba koše Mega Cap spoločností budú v krátkodobom a strednodobom horizonte dosahovať
vysokú výkonnosť.

 

Americké akcie

 

Súčasná výsledková sezóna ukazuje na trvajúcu fundamentálnu silu akcií fantastickej sedmičky; zisk na akciu vzrástol v prípade týchto 7 firiem medziročne o 60 %, zatiaľ čo vo zvyšku indexu S&P 500 došlo k miernemu poklesu zisku na akciu. Preto sme zvýšili svoju cieľovú cenu pre S&P 500 na konci roku na 5 200, čo odráža vyšší odhad zisku na akciu v roku 2024 vo výške 241 USD (medziročný nárast o 8


Sadzby

 

Vzhľadom na nedávnu jastrabiu rétoriku Fedu môžu krátkodobé sadzby zostať na súčasných úrovniach dlhšie, než sa očakávalo. Domnievame sa však, že v strednodobom horizonte budú sadzby s dlhšou lehotou splatnosti prekonávať hotovosť. Uprednostňujeme neutrálnu duráciu portfólia.


Small caps

Ak v budúcich 12 mesiacoch nedôjde v USA k recesii, očakávame vysokú výkonnosť small cap akcií. Index Russell 2000 v rokoch prezidentských volieb v USA historicky prekonával index S&P 500 v priemere o 7 p.b . Okrem toho small cap spoločnosti historicky profitovali z uvoľnenia menovej politiky v 12 mesiacoch po prvom znížení úrokových sadzieb prekonávali výkonnosť veľkých spoločností o 11 p.b.

 


 

Zdroj: GS Global Investment Research a GS Asset Management, dáta k 4. marcu 2024. Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente sú na informačné účely k dátumu tejto prezentácie. Nie je možné zaručiť, že sa očakávania naplnia. Účelom procesu riadenia rizík portfólia je monitorovanie a riadenie rizík, čo však nezaručuje nízke riziko. Goldman Sachs neposkytuje účtovné, daňové ani právne poradenstv o. Ďalšie informácie nájdete na konci tejto prezentácie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky, ktoré sa môžu líšiť.

 

Cesta okolo sveta

Akciové trhy dnes v porovnaní s minulým trhovým cyklom ponúkajú regionálne vyvážený súbor príležitostí. Napriek tomu sa domnievame, že investovanie do medzinárodných akcií by nemalo byť realizované plošne každý región má jedinečné perspektívy a výzvy.
Pozývame vás na cestu okolo sveta, pri ktorej vás upozorníme na trendy, ktoré môžu ovplyvniť budúcu výkonnosť v troch kľúčových regiónoch: Japonsko, Európa a India.

Inflácia bola v posledných rokoch príťažou pre mnohé ekonomiky. Pre Japonsko je to však vítaný vývoj po tom, čo deflačné tlaky v predchádzajúcich desaťročiach upevnili konzervatívny prístup domácich investorov. Kapitálová účasť japonských domácností je iba 10 %. Klesajúce reálne výnosy z peňažných investícií spolu s obnovenými daňovými stimulmi pre drobných investorov na akciovom trhu môžu poslúžiť ako katalyzátory nového zdroja prílivu kapitálu do japonských akcií.

Zdroj: Bloomberg, BoJ a Goldman Sachs Asset Management.

 


 

Podobne ako v USA dominuje akciovému trhu v Európe hŕstka spoločností: GRANOLAS . Táto skupina 11 akcií vlani zaistila viac než 50 % výnosov indexu STOXX 600 a od roku 2021 dosiahla rovnakú výkonnosť ako skupina fantastickej sedmičky, a to pri zhruba polovičnej volatilite. Tieto kvalitné rastové zložky majú sľubné vlastnosti investujú do svojho budúceho rastu 3 × viac než zvyšok trhu a zároveň sa obchodujú za rozumný 20 násobok pomeru ceny k zisku.

Zdroj: Goldman Sachs GIR a Goldman Sachs Asset Management.

 


 

Index BSE Sensex sa podľa nášho názoru oprávnene obchoduje s miernou prémiou oproti desaťročnému priemeru. Rastúca úroveň príjmov, priaznivý demografický vývoj a vládne kapitálové výdavky sú faktory, ktoré môžu v budúcich rokoch podporiť silný hospodársky rast. Dôležité je, že v poslednom desaťročí India vykazovala tesný vzťah medzi hospodárskym rastom a trhovými výnosmi, čo naznačuje, že očakávaný silný rast sa prejaví v ďalšom posilnení indexu.

Zdroj: MSCI, FactSet a Goldman Sachs Asset Management.

 


 

Poznámky k prvému grafu: Zdroj: Bloomberg, Bank of Japan a Goldman Sachs Asset Management. Ku dňu 27. februára 2024. Poznámky k druhému grafu: Zdroj: Goldman Sachs Global Investment Research a Goldman Sachs Asset Management. Ku dňu 12. februára 2024. „GRANOLAS“ oz načuje 11 najväčších európskych spoločností podľa trhovej kapitalizácie. Poznámky k tretiemu grafu: Zdroj: MSCI, FactSet a Goldman Sach s Asset Management.
K 23. januáru 2024. Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente sú na informačné účely k dátumu tejto prezentácie. Nie je možné zaručiť, že sa očakávania naplnia. Ďalšie informácie nájdete na konci tejto prezentácie. Minulá výkonnosť nezaručuje budúce výsledky, ktoré sa môžu líšiť.

 

PDF ke stažení: Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

Zdroj: Monthly Market Pulse: March (gsam.com)

 

 

Vysvetlivky

1. Ekonomické predpovede spracoval Goldman Sachs Global Investment Research k 4. marcu 2024. Jadrová inflácia USA odkazuje na „Core PCE“, jadrová inflácia eurozóny na HICP bez potravín, energií, alkoholu a tabaku, jadrová inflácia UK odkazuje na UK CPI bez potravín, energií, alkoholu a tabaku, jadrová inflácia Japonska na CPI bez čerstvých potravín a jadrová inflácia Číny na CPI bez jedla a energií. „Q4“ odkazuje na priemernú hodnotu za 4. štvrťrok daného roku.

2. Ceny pre hlavné triedy aktív poskytuje spoločnosť Goldman Sachs Global Investment Research. Zdroj: Globálne akcie získali 0,8 %; Japonsko zaostávalo zo dňa 4. marca 2024.

 

Strana 1 Definície pojmov

ISM odkazuje na Institute for Supply Management

FOMC označuje Federálny výbor pre voľný trh (Federal Open Market Committee)

Fed označuje Federálny rezervný systém BoE označuje Bank of England

GRANOLAS označuje spoločnosti GSK, Roche, ASML, Nestle, Novartis, Novo Nordisk, L'Oreal, LVMH, Astrazeneca, SAP a Sanofi.

Fantastická 7 označuje spoločnosti Apple, Microsoft, Meta, Amazon, Tesla, Nvidia a Google.

P/E označuje pomer ceny k zisku a vypočítava sa vydelením aktuálnej ceny cenného papiera alebo koša cenných papierov budúcimi konsenzuálnymi 12 mesačnými odhadmi zisku

Jastrabia znamená relatívne menej uvoľnenú menovú politiku 

HDP označuje hrubý domáci produkt

p.b. označuje percentné body


 

Strana 2 Definície pojmov

Poznámky k prvému grafu: Graf ukazuje medziročný rast japonského indexu spotrebiteľských cien v decembri 2021, decembri 2022 a januári 2024. Graf zároveň ukazuje percentný podiel aktív domácností držaných v akciách a na menových a vkladových účtoch ku koncu kalendárnych rokov 2021 a 2022 a ku koncu 3. štvrťroku 2023, čo je najnovšie zverejnenie údajov Bank of Japan o tokoch finančných prostriedkov. CPI označuje index spotrebiteľských cien.

Poznámky k druhému grafu: Graf ukazuje celkové výnosy fantastické 7 a GRANOLAS od januára 2021. Graf zároveň ukazuje pomer investícií do rastu v týchto dvoch skupinách akcií za posledných päť rokov. Pomer rastových investícií sa vzťahuje na podnikové výdavky na rastové CAPEX a výskum a vývoj ako percento peňažných tokov z prevádzkovej činnosti.
Graf zároveň zobrazuje pomer forwardovej 12 mesačnej ceny k zisku týchto dvoch skupín akcií, ktorý vydeľuje aktuálne ceny konsenzuálnym 12 mesačným očakávaním zisku.

Poznámky k tretiemu grafu: V grafe je znázornený anualizovaný rast nominálneho hrubého domáceho produktu, výkonnosť indexu MSCI a rast ziskov rôznych rozvíjajúcich sa trhov v rokoch 2011 až 2022. 

Ázia ex Jap. označuje Áziu bez Japonska.

CAPEX označuje kapitálové výdavky.

 

Slovníček

Index S&P 500 je zložený index cien 500 akcií Standard & Poor's 500. Index je neriadený. Údaje o indexe odrážajú reinvestíciu všetkých výnosov alebo dividend, ale neodrážajú žiadne poplatky ani náklady, ktoré by znižovali výnosy. Investori nemôžu investovať priamo do indexu. Index Russell 2000 meria výkonnosť segmentu amerických akcií s malou kapitalizáciou.

Index Russell 2000 je podmnožinou indexu Russell 3000, ktorá predstavuje približne 10 % celkovej trhovej kapitalizácie tohto indexu a zahŕňa spoločnosti, ktoré sú v rebríčku Russell 3000 na 1001. 3000. mieste (čo do trhovej kapitalizácie). 

Index STOXX Europe 600 je odvodený od indexu STOXX Europe Total Market Index (TMI) a je podmnožinou indexu STOXX Global 1800. Index STOXX Europe 600 s pevným počtom 600 zložiek reprezentuje spoločnosti s veľkou, strednou a malou kapitalizáciou v 18 krajinách
európskeho regiónu.

Japonský index TOPIX je kapitalizačne vážený index najväčších spoločností a korporácií, ktoré sa nachádzajú v prvej sekcii tokijskej burzy.

Index BSE SENSEX je voľne pohyblivý, trhovo vážený akciový index 30 dobre zavedených a finančne zdravých spoločností kótovaných na Bombay Stock Exchange.

 

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

Riziká na zváženie

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej sumy. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov z dôvodu výkyvov menového kurzu. 

Investície do akcií podliehajú trhovému riziku, čo znamená, že hodnota cenných papierov, do ktorých investuje, môže stúpať alebo klesať v závislosti od vyhliadok jednotlivých spoločností, konkrétnych odvetví a/alebo všeobecných ekonomických podmienok. Rôzne investičné štýly (napr. „rast“ a „hodnota“) majú tendenciu posúvať sa v prospech a v neprospech a niekedy môže stratégia zaostávať za inými stratégiami, ktoré investujú do podobných tried aktív. Trhová kapitalizácia spoločnosti môže tiež zahŕňať väčšie riziká (napr. spoločnosti s „malou“ alebo „strednou“ kapitalizáciou) než tie, ktoré sú spojené s väčšími, zavedenejšími spoločnosťami a okrem nižšej likvidity môže podliehať prudším alebo nevyspytateľným cenovým pohybom. 

Investície do cenných papierov s pevným výnosom podliehajú rizikám spojeným s dlhovými cennými papiermi všeobecne vrátane úverového rizika, rizika likvidity, úrokovej sadzby, predčasného splácania a rizika predĺženia. Ceny dlhopisov sa menia nepriamo k zmenám úrokových sadzieb. Všeobecný rast úrokových sadzieb teda môže mať za následok pokles ceny dlhopisu. Hodnota cenných papierov s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou je všeobecne menej citlivá na zmeny úrokových sadzieb než cenné papiere s pevnou úrokovou sadzbou. Cenné papiere s premenlivou a pohyblivou úrokovou sadzbou môžu klesať na hodnote, ak sa úrokové sadzby nepohybujú podľa očakávania. Naopak hodnota cenných papierov s premenlivou sadzbou sa všeobecne nezvýši, ak trhové úrokové sadzby klesnú. Úverové riziko je riziko, že emitent nebude meškať s platbami úrokov a istiny. Kreditné riziko je vyššie pri investovaní do dlhopisov s vysokým výnosom, známych tiež ako podradné dlhopisy. Riziko predčasného splatenia je riziko, že emitent cenného papiera môže splatiť istinu rýchlejšie, než sa pôvodne očakávalo. Riziko predĺženia je riziko, že emitent cenného papiera môže splácať istinu pomalšie, než sa pôvodne predpokladalo.  Všetky investície s pevným výnosom môžu mať pri spätnom odkupe alebo splatnosti nižšiu hodnotu, než je ich pôvodná cena. Použitie derivátov (vrátane opcií, forwardov, swapov, opcií na swapy, štruktúrovaných cenných papierov a ďalších derivátových nástrojov) v danej stratégii môže viesť k stratám. Tieto nástroje, ktoré môžu predstavovať riziká navyše a väčšie ako riziká spojené s priamym investovaním do cenných papierov, mien alebo iných nástrojov, môžu byť menej likvidné, volatilné, ťažko oceniteľné a využívajúce pákový efekt, takže malé zmeny v hodnote podkladových nástrojov môže spôsobiť neúmerné straty. 

Stratégia investujúca do komoditných trhov, môže vystaviť stratégiu väčšej volatilite ako investície do tradičných cenných papierov. Investície do komodít môžu byť ovplyvnené zmenami v celkových pohyboch trhu, zmenami úrokových sadzieb alebo faktormi ovplyvňujúcimi určité odvetvie alebo komoditu. Komodity tiež podliehajú sociálnym, politickým, vojenským, regulačným, ekonomickým, ekologickým alebo prírodným katastrofám. 

Riziko kolísania výmenného kurzu cudzej meny môže spôsobiť pokles hodnoty cenných papierov denominovaných v takej cudzej mene.
Výmenné kurzy môžu v krátkych časových obdobiach výrazne kolísať. Tieto riziká môžu byť výraznejšie pri investíciách do cenných papierov emitentov umiestnených v rozvíjajúcich sa krajinách alebo s nimi inak ekonomicky spojených. Investičné techniky používané v snahe znížiť riziko pohybu meny (hedging) nemusia byť prípadne účinné. Zaistenie tiež zahŕňa ďalšie riziká spojené s derivátmi. Investície na rozvíjajúcich sa trhoch môžu byť menej likvidné a podliehajú väčšiemu ako investície na rozvinutých trhoch, a to najmä ako dôsledok rizikuneprimeranej regulácie, nestáleho trhu s cennými papiermi, nepriaznivých výmenných kurzov a sociálneho, politického, vojenského, regulačného, ekonomického alebo environmentálneho vývoja alebo prírodné katastrofy.

 

Právne upozornenie

Toto marketingové oznámenie zverejňuje spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V., Czech Branch, správcovská spoločnosť UCITS/AIF so sídlom v Holandsku. Táto marketingová komunikácia má len informačný charakter a vyjadrené pohľady a názory nepredstavujú ponuku alebo výzvu na nákup či predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii alebo poskytovaní investičných služieb či investičného výskumu. Hoci sme obsahu tohto marketingového oznámenia venovali náležitú pozornosť, nie je možné poskytnúť záruku či vyhlásenie, výslovné alebo implicitné, v súvislosti so správnosťou alebo úplnosťou týchto informácií. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto prezentácie a informácie uvedené v oznámení sa môžu kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať bez predchádzajúceho upozornenia. Zodpovednosť za toto marketingové oznámenie nemôže niesť priamo ani nepriamo spoločnosť Goldman Sachs Asset Management B.V. ani žiadna iná spoločnosť alebo útvar patriace do skupiny Goldman Sachs Group Inc., ani žiaden z jej riaditeľov alebo zamestnancov. Použitie informácií obsiahnutých v tomto marketingovom oznámení je na vaše vlastné riziko. Toto marketingové oznámenie a informácie v ňom obsiahnuté nie sú určené na distribúciu alebo použitie inou osobou v inej krajine, kde investičné fondy a služby v ňom uvedené nie sú povolené ani registrované na distribúciu, alebo v ktorých je šírenie informácií o fondoch či službách zakázané.
Tento materiál pripravila spoločnosť Goldman Sachs Asset Management a nepredstavuje finančný výskum ani produkt Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Nebol vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, ktorých cieľom je podpora nezávislosti finančnej analýzy, a nevzťahuje sa naň zákaz obchodovania po distribúcii finančného prieskumu. Vyjadrené názory a stanoviská sa môžu líšiť od názorov Goldman Sachs Global Investment Research alebo iných oddelení či divízií spoločnosti Goldman Sachs a jej pridružených spoločností. Tieto informácie nemusia byť aktuálne a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnosť poskytovať žiadne aktualizácie alebo zmeny. Nemalo by sa na to spoliehať pri rozhodovaní o investíciách.
Uvedené držanie portfólia a/alebo alokácie sú k uvedenému dátumu a nemusia byť reprezentatívne pre budúce investície. Zobrazené držby a/alebo alokácie nemusia predstavovať všetky investície portfólia. Budúce investície môžu, ale nemusia byť ziskové. Indexy, na ktoré sa tu odkazuje, boli vybrané, pretože sú dobre známe, ľahko rozpoznateľné investormi a odrážajú tie indexy, o ktorých sa investičný manažér domnieva, čiastočne na základe odbornej praxe, že poskytujú vhodný benchmark, podľa ktorého možno hodnotiť opísanú investíciu alebo širší trh.Aj keď boli určité informácie získané zo zdrojov, ktoré sa považujú za spoľahlivé, nezaručujeme ich presnosť, úplnosť alebo správnosť. Spoľahli sme sa a bez nezávislého overenia predpokladali presnosť a úplnosť všetkých informácií dostupných z verejných zdrojov. Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente odrážajú rad predpokladov a úsudkov k dátumu tejto prezentácie a môžu sa bez upozornenia zmeniť. Tieto prognózy nezohľadňujú konkrétne investičné ciele, obmedzenia, daňovú a finančnú situáciu ani iné potreby konkrétneho klienta. Skutočné údaje sa budú líšiť a nemusia sa tu prejaviť. Tieto predpovede podliehajú vysokej miere neistoty, ktorá môže ovplyvniť skutočný výkon. V súlade s tým by sa tieto prognózy mali považovať len za reprezentatívne pre širokú škálu možných výsledkov. Tieto prognózy sú odhadnuté na základe predpokladov, podliehajú významnej revízii a môžu sa podstatne zmeniť v závislosti od zmeny ekonomických a trhových podmienok. Spoločnosť Goldman Sachs nemá žiadnu povinnosť poskytovať aktualizácie alebo zmeny týchto prognóz. Prípadové štúdie a príklady sú len ilustratívne. Táto marketingová komunikácia nie je určená osobám napĺňajúcim definíciu „US Person“, ako je vymedzená v oddiele 902 nariadenia S amerického zákona o cenných papieroch z roka 1933, a nie je zamýšľaná ani sa nesmie používať na predaj investícií alebo úpis cenných papierov v krajinách, kde to príslušné orgány alebo právne predpisy zakazujú.  Všetky nároky vyplývajúce z podmienok tohto vylúčenia zodpovednosti alebo v súvislosti s ním sa riadia českým právom. Vyjadrené pohľady a názory sú len na informačné účely a nepredstavujú odporúčania Goldman Sachs Asset Management na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto prezentácie a môžu sa zmeniť, nemali by byť považované za investičné poradenstvo.

 

© 2024 Goldman Sachs. Všechna práva vyhrazena.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – apríl 2024

09.04.2024
Komentáre z trhu
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – marec 2024

04.03.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Čo si ujasniť, než začnete investovať

02.02.2024
Na aké otázky si najskôr musíte odpovedať, než začnete investovať.
Example Link Prečítať chevron_right