Obrázek novinky na pozadí

Strúhanka

Ako môže umelá inteligencia premeniť zdravotníctvo

31.10.2023
  • Umelá inteligencia môže prispieť k lacnejšiemu a rýchlejšiemu vývoju liekov aj k zlepšeniu kvality nových liečiv 
  • Spoločnosti pôsobiace v oblasti prírodných vied budú na urýchlenie inovácií potrebovať partnerstvo s technologickými firmami

Zdravotníctvo má po digitalizácii v posledných desaťročiach k dispozícii nepreberné množstvo dát. Veríme, že tieto dáta umožnia umelej inteligencii (AI) transformovať zdravotníctvo aj prírodné vedy. AI môže z dát získavať poznatky spôsobom, ktorý prekonáva ľudské schopnosti, čo môže priniesť dosiaľ nevídané porozumenie zložitej biológii a fyziológii. AI má potenciál urýchliť vývoj liekov pri nižších nákladoch a zlepšiť účinnosť nových liečiv.

Každý liek je potrebné testovať. AI môže mnoho experimentov preniesť do virtuálneho sveta. Výskum sa stane nákladovo efektívnejší a omnoho rýchlejší vďaka tomu, že bude viac využívať výpočtovú techniku a zníži závislosť od fyzikálnych experimentov. Fyzikálne experimenty však budú stále potrebné na overenie výsledkov.

Jednou z oblastí, ktorú umelá inteligencia zmení, je personalizovaná medicína, ktorá využíva informácie o génoch alebo proteínoch konkrétneho človeka na prevenciu, diagnostiku alebo liečbu nejakého ochorenia. Zatiaľ sa najviac uplatňuje v onkológii. 

Náklady na genomické sekvenovanie klesajú, takže sa zlepšuje cielenie liekov. Hneď ako dokážeme identifikovať rozdiely medzi ľuďmi na genomickej úrovni, bude možné lieky lepšie zacieliť. Ide o to zvážiť špecifiká lieku, vziať súbor dát o populácii alebo genetike a potom ich zmapovať dohromady, aby sme zistili, pre koho bude daný liek najvhodnejší. To všetko spadá do oblasti veľkých dát (big data), a práve tu AI žiari.

Pretože už máme databázu informácií o existujúcich liekoch, ich bezpečnostnom profile a o tom, na čo sa zameriavajú, bude AI hrať veľkú rolu aj v oblasti „drug repurposing“, teda v prístupe, pri ktorom sa už existujúce a schválené liečivá používajú na nové účely. Je to omnoho jednoduchší a lacnejší prístup, než s pomocou AI vytvárať nové kandidátne molekuly od začiatku.

 

AI môže pomôcť zlepšiť včasné odhaľovanie a predpovedanie chorôb

Všetci vedia, že prevencia je lepšia než liečba. Teraz prevencia môže byť založená na dátach. Napríklad hodinky Apple Watch robia pravidelné merania, na ktorých základe môžu identifikovať srdcové nepravidelnosti, a tak pomôcť pri včasnom odhalení infarktu. Existujú senzory, ktoré analyzujú pot a poskytujú informácie o cukrovke alebo iných ochoreniach, aj ďalšie senzory, ktoré môžu využívať AI na detekciu abnormalít, dávať odporúčania a prípadne privolať pomoc. 

AI tiež pomáha včas a neinvazívne odhaliť nádory. Vďaka nej je skenovanie tela omnoho rýchlejšie a lacnejšie. Pomáha rekonštruovať snímky s omnoho vyšším rozlíšením bez toho, aby to vyžadovalo hodiny výpočtovej práce. Svoju rolu tu opäť hrajú veľké dáta. Pri pohľade na dáta na širokej demografickej úrovni sa objavujú vzorce, ktoré môžu pomôcť včas určiť napríklad varovné príznaky srdcových ochorení.

 

Inovácie z technologického hľadiska 

Umelá inteligencia potrebuje dáta, algoritmy a počítačové infraštruktúry. Dáta sú v niektorých oblastiach ľahko dostupné, ale v iných oblastiach, ako sú prírodné vedy, sú dáta roztrieštené, a preto v nich vývoj prebieha pomalšie. 

Technologické spoločnosti majú obrovské skúsenosti s budovaním veľkých počítačových clusterov a vývojom softvéru aj rámcov pre umelú inteligenciu, ktorú pomáhajú trénovať na veľkých dátach. Spoločnosti zaoberajúce sa prírodnými vedami budú musieť s týmito technologickými spoločnosťami spolupracovať. Na vytváranie veľkých jazykových modelov (počítačový model jazyka založený na neurónovej sieti  s miliardami parametrov, trénovaný na veľkom množstve textu pomocou samoučenia) je potrebný nielen obrovský výpočtový výkon, ale tiež vysokoodborné znalosti.
 

Zdroj: A Transformative Cure: How AI Can Change Healthcare (gsam.com)

Autori

  • Amit Sinha, Global Head of Life Sciences at Goldman Sachs
  • Anima Anandkumar, Bren Professor of Computing and Mathematical Sciences of the California Institute of Technology and Senior Director of AI Research at NVIDIA

 

Riziká na zváženie

S investovaním sú spojené niektoré riziká. Hodnota investície môže kolísať a nie je zaručená návratnosť investovanej čiastky. Minulé výnosy nie sú zárukou výnosov budúcich. Upozorňujeme tiež na možné kolísanie výnosov z dôvodu výkyvov menového kurzu.

Alternatívne investície sú vhodné iba pre sofistikovaných investorov, pre ktorých takéto investície nepredstavujú kompletný investičný program a ktorí plne chápu a sú ochotní prevziať riziká spojené s alternatívnymi investíciami. Alternatívne investície svojou povahou zahŕňajú značný stupeň rizika, vrátane rizika úplnej straty kapitálu investora.
Vyššie uvedené nepredstavujú vyčerpávajúci zoznam potenciálnych rizík. Môžu existovať ďalšie riziká, ktoré sa v súčasnosti nemožno predvídať ani zvažovať.

 

Právne upozornenie

Táto marketingová komunikácia má iba informačný charakter a nepredstavuje ponuku alebo výzvu na kúpu alebo predaj cenných papierov alebo na účasť na akejkoľvek investičnej stratégii alebo poskytovaní investičných služieb. 

TENTO MATERIÁL NEPREDSTAVUJE PONUKU ANI POŽIADAVKU V ŽIADNEJ JURISDIKCII, KDE ALEBO ŽIADNEMU OSOBE, PRE KTORÚ BY TO BYLO NEOPRÁVNENÉ ALEBO ZÁKONNÉ.

Potenciálni investori by sa mali informovať o akýchkoľvek platných právnych požiadavkách a nariadeniach o zdaňovaní a devízovej kontrole v krajinách ich občianstva, bydliska alebo bydliska, ktoré môžu byť relevantné.

Ekonomické a trhové očakávania uvedené v tomto dokumente odrážajú rad predpokladov a úsudkov k dátumu tejto prezentácie a môžu sa bez upozornenia zmeniť. Tieto prognózy nezohľadňujú konkrétne investičné ciele, obmedzenia, daňovú a finančnú situáciu ani iné potreby konkrétneho klienta. Skutočné údaje sa budú líšiť a nemusia sa tu prejaviť. Tieto predpovede podliehajú vysokej miere neistoty, ktorá môže ovplyvniť skutočný výkon. V súlade s tým by sa tieto prognózy mali považovať len za reprezentatívne pre širokú škálu možných výsledkov. Tieto prognózy sú odhadnuté na základe predpokladov, podliehajú významnej revízii a môžu sa podstatne zmeniť v závislosti od zmeny ekonomických a trhových podmienok. Spoločnosť Goldman Sachs nemá žiadnu povinnosť poskytovať aktualizácie alebo zmeny týchto prognóz. Prípadové štúdie a príklady sú len ilustratívne.

Tieto informácie pojednávajú o všeobecnej trhovej aktivite, priemyselných alebo sektorových trendoch alebo iných široko založených ekonomických, trhových alebo politických podmienkach a nemali by sa vykladať ako výskum alebo investičné poradenstvo. Tento materiál bol pripravený spoločnosťou Goldman Sachs Asset Management a nie je finančným výskumom ani produktom Goldman Sachs Global Investment Research (GIR). Táto informácia nebola vypracovaná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona, ktorých cieľom je podpora nezávislej finančnej analýzy, a nepodlieha zákazu obchodovania po distribúcii finančného prieskumu. Vyjadrené názory a názory sa môžu líšiť od názorov Goldman Sachs Global Investment Research alebo iných oddelení či divízií Goldman Sachs a jej pridružených spoločností. Investori sú vyzývaní, aby sa pred nákupom alebo predajom akýchkoľvek cenných papierov poradili so svojimi finančnými poradcami. Tieto informácie nemusia byť aktuálne a Goldman Sachs Asset Management nemá povinnosť poskytovať žiadne aktualizácie alebo zmeny.

Vyjadrené pohľady a názory sú len na informačné účely a nepredstavujú odporúčania Goldman Sachs Asset Management na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto prezentácie a môžu sa zmeniť, nemali by byť považované za investičné poradenstvo.

Vyjadrené pohľady a názory sú názormi autoraktoré  slúžia len na informačné účely a nepredstavujú žiadne investičné rady alebo odporúčania od Goldman Sachs Asset Management a môžu sa zmeniť. Spoliehali sme a predpokladali (bez nezávislého overenia) presnosť a úplnosť takýchto informácií a nie vždy sa plne stotožňujeme s pohľadmi a názormi tu uvedenými.

Jednotlivé tímy správy portfólia pre Goldman Sachs Asset Management môžu mať pohľady a názory a/alebo prijímať investičné rozhodnutia, ktoré v určitých prípadoch nemusia byť vždy v súlade s pohľady a názormi vyjadrenými v tomto dokumente.

Vyjadrené pohľady a názory sú len na informačné účely a nepredstavujú odporúčania Goldman Sachs Asset Management na nákup, predaj alebo držanie akéhokoľvek cenného papiera. Pohľady a názory sú aktuálne k dátumu tejto prezentácie a môžu sa zmeniť, nemali by byť považované za investičné poradenstvo.


Dôvernosť

Žiadna časť tohto materiálu nesmie byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Goldman Sachs Asset Management (i) kopírovaná, reprodukovaná, šírená v akejkoľvek forme, žiadnymi prostriedkami alebo (ii) poskytovaná iným osobám, než sú jeho príjemcovia.©2023 Goldman Sachs. Všetky práva vyhradené.
 

© 2023 Goldman Sachs. Všetky práva vyhradené.
 

Example Link Komentáre z trhu

Právne upozornenie

HTML Example

A paragraph is a self-contained unit of a discourse in writing dealing with a particular point or idea. Paragraphs are usually an expected part of formal writing, used to organize longer prose.

Neprehliadnite

Obrázek novinky

Ako sa správať pri poklesoch trhov

13.05.2024
Nervozita na trhoch a výkyvy fondov vždy preveria, nakoľko investori mysleli svoje rozhodnutia vážne.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Ako minimalizovať riziko investície

07.05.2024
Investičné riziko je pre poučeného investora prirodzená a všadeprítomná vec, s ktorou možno pracovať, dá sa riadiť, ba dokonca využiť vo vlastný prospech.
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Komentár k aktuálnemu vývoju trhov – máj 2024

07.05.2024
Example Link Prečítať chevron_right
Obrázek novinky

Rizika spojená s investováním

11.04.2024
S každou investíciou je spojené určité riziko. Je to neoddeliteľná súčasť investičného procesu, s ktorou je potrebné počítať. Investičné riziká všeobecne predstavujú pravdepodobnosť, že sa zníži hodnota vašej investície. 
Example Link Prečítať chevron_right